Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1917: "Bedrag [...] toegestaan voor aanleg thermo-telefoon-installaties in de Stelling van...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 395

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Thema: Oorlogsschade aan de forten
14de jaargang, nummer 395, 16 mei 2012

Een nieuwsbrief van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

De maand mei is voor iedereen met interesse in (militaire) geschiedenis bijzonder, omdat we zowel onze oorlogsdagen als bevrijding van de Tweede Wereldoorlog herdenken en vieren.
Daarom wordt er in de nieuwsbrief vaak met een of meer artikelen aandacht aan geschonken, en vele jaren zelfs een toepasselijke thema-nieuwsbrief. En ook dit jaar lijkt dat gelukt, met aandacht voor de maanden voor mei 1940 maar vooral na mei 1945. Bij twee archiefdiensten is het afgelopen half jaar interessante (nieuwe?) informatie gevonden.
Deze thema-nieuwsbrief is een beetje later dan gehoopt, maar op 15 mei 1940 werd de capitulatie getekend en in 1945 waren er zeker tot in juni bevrijdingsfeesten...

Bekijk deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2012/nieuwsbrief-395/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/
Reageren kan door het contact-formulier te gebruiken.

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 23 of 30 mei verschijnen. Bijdragen graag ruim van tevoren toezenden.

Veel leesplezier!
René Ros

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

Mei 1940 – De strijd op Nederlands grondgebied"Een heruitgave van het boek 'Mei 1940 – De strijd op Nederlands grondgebied', het standaardwerk over de Duitse inval in de meidagen van 1940, ligt sinds half april weer in de boekhandel. Het boek komt uit de wetenschappelijke reeks van het Nederland Instituut voor Militaire Historie (NIMH)."
"De eerste druk in 1990 maakte veel los, omdat bestaande verklaringen van de snelle Nederlandse nederlaag ter discussie werden gesteld." (Bron: NIMH)
Nieuwsbericht van NIMH
Boek 'Mei 1940 – De strijd op Nederlands grondgebied' bestellen bij bruna.nl

Een aantal historische foto's die hieronder gebruikt worden, komen uit een serie van 99 foto's die op het Waterlooplein werden aangetroffen. Ze laten een werkelijk schitterend beeld zien van afwachtende mensen en naar Amsterdam trekkende Canadese troepen. Met dank aan Jo Teeuwisse en Kees Huyser voor het mogen gebruiken van de foto's.
Liberation of Amsterdam

Eerdere thema-nieuwsbrieven of artikelen met de maand mei als thema zijn:
Thema-nieuwsbrief 'Ik zat gevangen in Fort benoorden Purmerend' (2010)
Thema-nieuwsbrief 'Verdediging en bevrijding in de Stelling' (2009)
'Koningin en kabinet naar oude forten ' in Nieuwsbrief 295 (2008)
'Bevrijding' in Nieuwsbrief 271 (2007)

Wist jij dat de Politieke Opsporingsdienst (P.O.D.) Amsterdam vanaf juli 1945 kantoor hield op de bovenverdieping van het Hirsch Gebouw aan het Leidseplein? Waar nu Apple kantoor houdt en handelt in o.a. ... iPod!
Bewaringskampen Politieke Delinquenten

Onlangs heb ik het genoegen gehad om in Berlijn aan een indringende rondleiding door een WO2 schuilkelder deel te nemen. Als je ooit in de gelegenheid bent, neem dan zeker deel aan die rondleiding. En je zal nooit meer over de oorlog in daders-slachtoffers, zwart-wit en goed-fout denken...
Berliner Unterwelten

Nogsteeds goed-fout denken?
Gedicht Foute Keuze

 

Vesting Holland, Groep Naarden 1939-1940

Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 409 Collectie Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940, inv.nrs. 489019, 489020, 489021.
Foto's: collectie René G.A. Ros.

Van het 31ste Regiment Infanterie (R.I.) waren het 1ste en 2de Bataljon tijdens de mobilisatie gelegerd in de Groep Naarden van het Oostfront van de Vesting Holland; de Vechtstreek.
Aanvankelijk was ook het 34e Regiment Infanterie in dat gebied gelegerd. Beide regimenten waren de oudere lichtingen van het 10 R.I. dat afstamde van het 7 R.I. Deze hadden beide binnen de Stelling een belangrijke taak en ze waren in vredestijd gelegerd in respectievelijk Haarlem en Amsterdam.

Soldaten op een onbekende locatie tijdens de mobilisatie 1939-1940.Het 2de Bataljon marcheerde op 1 september 1939, vermoedelijk vanuit Amsterdam, naar Weesp en werd in Kamp de Roskam en scholen ondergebracht. Vervolgens hebben de soldaten de oostelijke wallen van de Vesting Weesp met hout en grond ter verdediging ingericht. Later werden er betonnen kazematten en groepsschuilplaatsen gebouwd.

Op 9 mei 1940 lag het 1ste Bataljon in Muiderberg en Hakkelaarsbrug en het 2de Bataljon in Muiden, Naarden, Weesp en Fort Uitermeer.
In de verslagen is niets over de inundaties terug te lezen, behalve dat de inundatiestations Nederhorst den Berg en Muiden ieder één sergeant en zeven manschappen ter bewaking hadden gekregen.

"Eenige dagen voor het uitbreken van den oorlog zyn alle verloven ingetrokken. Den avond te voren kreeg ik het telefonische bericht, dat den volgende morgen de byzondere verloven weer zouden kunnen worden verleend (!!!)
In den vroegen morgen van 10 mei [1940] werd de compagnie echter gewekt door het gedreun van de overtrekkende Duitsche vliegtuigen en van het afweergeschut, zonder dat eenig bericht over het uitbreken der vyandelijkheden ontvangen is."
Duitse vliegtuigen vlogen over en werden door een of meer mitrailleur-compagniën beschoten. De sectie zware mitrailleur in Muiden meent een vliegtuig geraakt te hebben; het helde over maar vloog door. Ook in Weesp werd vermoedelijk een vliegtuig geraakt dat bij Ankeveen zou zijn gedaald.

Mitrailleurnest en schuilplaats op een onbekende locatie.Op 11 mei kregen beide bataljons bevel om richting Amsterdam terug te trekken. 1ste Bataljon ging richting Amstelveen en Amsterdam-Zuid, terwijl het 2de Bataljon naar Diemen en Duivendrecht trok.
"Taak: afsluiten toegangswegen Amsterdam; afweer dalende vliegtuigen en parachutetroepen. Neventaak: alle auto's aanhouden om Duitschers en Duitschsprekende personen het binnengaan van Amsterdam te beletten."
Een compagnie met twee secties zware mitrailleurs moest de uitgeputte bewaking van Vliegveld Buiksloot aflossen. En enkele secties, ter bewaking van sluizen in Amsterdam, werden in de Oranje-Nassau Kazerne gelegerd.

De twee volgende dagen bleven dat hun taken en kreeg vooral het 2de Bataljon te maken met loze meldingen van parachutisten en verdachte schepen.

Zonder gevechtshandeling zal ook voor deze manschappen de capitulatie op 14 mei ontnuchterend geweest zijn. De verslagen zijn emotieloos: "Alle uitgezonden onderdeelen bij het Bataljon teruggekeerd, grootendeels zonder wapens, munitie, uitrustingen, gasmaskers en helm, dewelke in Amsterdam ingeleverd." "...restant wapens en munitie ingeleverd munitiepark te Oosterpark."

31e Regiment Infanterie in mei 1940 (de volledige verslagen)
Het Buiten-IJ en Durgerdam in Mei 1940
Vesting Weesp
Kamp De Roskam
Kazematten Weesp
Vesting Muiden
Kamp Muiderberg
Kazematten Hakkelaarsbrug
Fort Uitermeer
Veldstelling Uitermeer
Vliegveld Buiksloot
Oranje-Nassau Kazerne
'34e Regiment Infanterie' op website Zuidfront Holland

 

Opgave toestand gebouwen 1945

Met dank aan: Gerlof Langerijs (free-lance onderzoeker).
Foto's: collectie Jo Teeuwisse/Kees Huyser en Nationaal Archief.

Een met vlaggen versierde straat kort na de bevrijding.Het is na een oorlog net als na een inbraak waarbij alles overhoop is gehaald. Je moet toch gaan kijken wat voor bende het is en vaststellen welke spullen er zijn verdwenen.
Ik kan het me té goed voorstellen maar voor de Stelling was dat na de bevrijding in mei 1945 natuurlijk op een andere schaal.

Naast een overzicht van Opzichter van Fortificatiën Kring Purmerend A.P. van Noort was er een uitgebreider overzicht. Dit overzicht is door Kapitein, wnd. Eerstaanwezend Ingenieur F.W. Boers op 9 juli 1945 gezonden aan de Inspecteur der Genie te 's Gravenhage.
Hieronder volgen een aantal artikelen die op beide documenten zijn gebaseerd. Helaas worden er geen data en slechts een paar jaartallen genoemd.

Eerst de algemene bevindingen van A.P. van Noort. Daarna de opmerkelijkste zaken over de forten en magazijnen.
Omdat deze stukken over het Eerstaanwezendschap Amsterdam van de Genie gaan is het geen volledig overzicht omdat een aantal forten en magazijnen ook vielen onder de EAI Haarlem (Westfront) en EAI Amersfoort (Oostfront).

NLD-430317-AMSTERDAM: Tweede Wereldoorlog / WOII. Dekschuiten vol met huisraad i…Bij een aantal forten en magazijnen wordt in de overzichten gesproken over "zwaar beschadigd". Dit zal niet betekenen dat de muren van het fort of magazijn gesloopt zijn, maar dat deuren, ramen en het interieur vernield en onbruikbaar zijn.

Ander punt van aandacht is dat diverse magazijnen huisraad bevatte. Aan het eind van de oorlog was het transport van geroofd huisraad, voornamelijk van Joden, naar Duitsland niet goed meer mogelijk en werd het opgeslagen. Na de bevrijding werden de huizen van collaborateurs leeggehaald en mogelijk gaat het ook om dat huisraad.

Let bij het lezen op het verschil tussen de afkortingen voor Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (N.B.S.) en Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.).

 

Opgave toestand gebouwen 1945: Algemene bevindingen

Tekst: Opzichter van Fortificatiën Kring Purmerend A.P. van Noort.
Datum: mei-juni 1945.
Bron: Nationaal Archief, 2.13.96 Ministerie van Oorlog; Ministerie van Defensie: Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, (1945) 1947-1987, inv. 1734 Het registreren van de staat van onderhoud van militaire gebouwen door de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amsterdam, 1945-1946, con. 12/145.
Foto's: collectie René G.A. Ros en Nationaal Archief.

Duitse soldaten op de Kustbatterij bij Durgerdam.Niet alleen dat van de forten de deuren en ramen verwijdert en de openingen zijn dichtgemetseld, maar tegen de dichtgemetselde achter-uitgangen zijn bovendien nog groote hoeveelheden grond aangebracht, terwijl de ventilatiekokers met beton zijn gevuld. Voordat dit dichtmetselen plaats vond zijn door de Duitschers alle pompen, motoren, ontijzeringsinrichtingen, ventilatoren, keukeninrichtingen, bergplanken, kapstokken, enz, geroofd.

Vervolgens werden de hefkoepels door de toepassing van springstoffen uit de forten verwijdert waardoor het inwendige zeer veel heeft geleden (lichte tusschenwanden en binnendeuren stukgeslagen). De door de explosies in de beton veroorzaakte openingen en scheuren, zijn niet tegen inwateren beschermd, zoodat de vochtigheidstoestand in de forten, mede wegens gebrek aan ventilatie, zeer zal zijn verergerd, waaraan de langdurige inundatie van het omliggende terrein zeer zeker het noodige zal hebben bijgedragen.

Wat er na het wegbreken van het metselwerk aan het licht zal komen is uiteraard thans niet te overzien. Evenmin is thans een voorstelling te maken van den toestand waarin de onderscheiden leidingen, druipkokers en regenbakken verkeeren. De laatste zijn, door het terugloopen van grachtwater door de overstortleidingen, zeker verontreinigd.
Indien de materialen daartoe aanwezig waren zouden de herstellingen en voorzieningen aan elk fort, teneinde dit weder voor bewoning geschikt te maken, n.m.m. minstens drie maanden arbeid vorderen. Voor Spijkerboor schat ik dit zelfs op 4 maanden.

Een tekening van het Fort aan de St. Aagtendijk.In de opgaven van de legeringscapaciteit zijn alleen de manschappenkamers in aanmerking gebracht. In elk fort zijn bovendien nog aanwezig 1 commandantsverblijf, 1 officiersverblijf, 1 soms 2 onderofficiersverblijven, 1 keukenlokaal (zonder inrichting), 1 motorkamer (zonder motor), 1 ziekenzaal, 1 wachtlokaal, 1 cantinelokaal, 1 of 2 reinigings- en privaatlokalen en voorts eenige kleine magazijnen.
De magazijnen zijn alle in een ver gevorderden staat van vervuiling terwijl hier en daar een glasruit mankeert. Voorts zijn vele sleutels zoekgemaakt. Sommige magazijnen zijn gesloten terwijl de sleutels niet meer te vinden zijn.

De opname van de gebouwen is oppervlakkig geweest, deels van teekeningen opgenomen. Tot het bezoeken van alle objecten ontbrak mij een goed vervoermiddel. Ik heb mij reeds 3 maal tot het Militair gezag gewend ter bekoming van een rijorder, een benzinetoewijzing en de beschikbaarstelling van een accu ten behoeve van mijn eigen automobiel.
Hoewel mij steeds verschillende medewerking van den Districtscommandant der N.B.S. alhier, heb ik een halve dag, bij hooge uitzondering, voor eenmaal de beschikking gehad over een motorrijwiel met bestuurder, waarmede ik de magazijncomplexen heb bezocht, doch dan nog vluchtig.
In verband met het vorenstaande zijn de gegevens derhalve globaal. De loodsen voor oplegging van inundatiematerieel zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amsterdam

 

Opgave toestand gebouwen 1945: Forten

Foto's: collectie René G.A. Ros.

De opmerkelijkste gegevens uit de Genie-overzichten over enkele forten.

Duitse soldaten bij een keelkazemat - met geschut - van Fort bij Aalsmeer.Lichtwachter D. Engel meldde over 'Werk aan het IJ op het Vuurtoreneiland bij Durgerdam' dat er enige schade aan het gebouw was en dat een aantal aardwerken geheel of gedeeltelijk afgegraven zijn. Hij was bereid om ook weer wachter der Genie te worden. Het andere overzicht noemt de kustbatterij zwaar beschadigd en onbruikbaar.
Kustbatterij bij Durgerdam

Het Fort bij Edam "... is door de Districtcommandant van de N.B.S. in gebruik genomen als concentratiekamp voor N.S.B.-vrouwen uit het District Waterland". De bergloods zou ingericht zijn voor huisvesting van de bewakingstroepen.
De wachter van het fort Van Willigen werd gearresteerd omdat hij lid van de N.S.B. en de Landwacht was en werd "op het fort benoorden Purmerend ingesloten". Zijn vrouw moest de fortwachterswoning verlaten.
Het fort was ook dichtgemetseld geweest maar was na ongeveer een jaar weer opengemaakt voor een Duitse bezetting.
Fort bij Edam

Ook het Fort benoorden Purmerend was door de N.B.S. ingericht als concentratiekamp maar voor mannen.
Voor legering van Russen in Duitse dienst was het dichtgemetselde fort weer opengebroken. De ijzeren loods was niet meer aanwezig maar het is mij niet duidelijk of die tijdens de oorlog is gesloopt.
De oorspronkelijke fortwachter Blaauw was "voor een paar jaar geleden door de Duitschers van het fort verwijderd" en een arbeider van het Centraal magazijn voor militaire kleeding in Amsterdam werd wachter.
Fort benoorden Purmerend

Grote hoeveelheden zand werden, met toestemming van opzichter Kloppenburg, van het Fort aan de Nekkerweg gebruikt voor ophogingen langs de wegen om overstromingen door de inundatie van de Beemster te voorkomen. Vermoedelijk ging dit om delen van de Nekkerweg en de Volgerweg die als 'Inundatiekeringen Beemster' voor de Stelling waren verhoogd, ook om Zuidoostbeemster droog te houden.
Later werd zand gebruikt om een kade te herstellen die bij een storm doorbrak. Er is mij echter nooit aan het aardwerk van het fort opgevallen dat er zand weg was, is het wellicht keurig terug gebracht?
Fort aan de Nekkerweg
Inundatiekeringen Beemster

Dan omschrijven de overzichten Fort aan den Middenweg en Fort aan den Jisperweg als eersten als "zwaar beschadigd". De woningen waren onbeschadigd en werden bewoond door een wachter.
Fort aan de Middenweg
Fort aan de Jisperweg

Duitse soldaten inspecteren de pantserkoepel van Fort bij Spijkerboor.In 1942 werd Fort bij Spijkerboor door de Rijksgebouwendienst, afd. Legering, ingericht als gevangenis voor politieke gevangenen. Na ongeveer een jaar werd de gevangenis gesloten en het fort dichtgemetseld.
De artillerieloods is in 1942 door afscheidingen onderverdeeld in kamers. De woning is onbeschadigd maar de steiger werd door omwonenden gesloopt.
Fort bij Spijkerboor
'Voorwaarden openbreken Fort bij Spijkerboor' op het Stelling Forum (alleen donateurs)

Het provinciaal monumentregister vermoedt dat de huidige woning van het Fort bij Marken-Binnen uit ongeveer 1935 dateert. Uit de archiefstukken blijkt dat de wachterswoning en de bergloods tijdens de oorlog zijn gesloopt zonder de wachter te informeren. "Terwijl hij met zijn gezin het ontbijt gebruikte begonnen met het verwijderen van de dakpannen". Zodat de woning dus van na 1945 moet zijn.
Ook staat vermeldt dat "de walgang in het glacis totaal vergraven" is, mogelijk wordt daarmee de walgang achter de frontwal bedoeld die enige jaren geleden is hersteld. Ook hier werd de steiger door omwonenden gesloopt.
Fort bij Marken-Binnen

Over Fort aan de Winkel en Fort in de Botshol staat geschreven dat er geen informatie beschikbaar is.
Fort aan de Winkel
Fort in de Botshol

En op de vijf laatst genoemde forten komt de situatie overeen. Zowel Fort Waver-Amstel, Fort bij Uithoorn, Fort aan de Drecht, Fort bij De Kwakel als Fort bij Kudelstaart worden omschreven als zwaar beschadigd en bevatten allen munitie. De woning en de bergloods zijn echter overal onbeschadigd.
Fort Waver-Amstel
Fort bij Uithoorn
Fort aan de Drecht
Fort bij De Kwakel
Fort bij Kudelstaart


Opgave toestand gebouwen 1945: Magazijnen

De opmerkelijkste gegevens uit de Genie-overzichten over diverse magazijnen rond Amsterdam.

Een van de oude magazijnen van het Sectorpark Zaandam, afd. Munitie.De naam 'Magazijnen aan de P.J. Troelstralaan te Zaandam' was voor mij geheel nieuw. Het zou aan het voormalige Weerpad liggen maar een kaart uit 1935 toont geen enkel magazijn behalve het Sectorpark Zaandam, Afd. Munitie.
Het overzicht meldt dat de magazijnen door Duitsers verlaten werden en de bevolking alle gebouwen, beschoeiïngen en hekken hebben gesloopt totdat er alleen nog wat brokken metselwerk lagen.
Een direct aanwonende heeft tijdens de sloop nog de burgemeester en gemeentepolitie van Zaandam gewaarschuwd maar die grepen niet in. De N.S.B.-burgemeester Sikkema van de buurgemeente Oostzaan zou naar de vernieling hebben staan kijken.
Het sectorpark kan het niet zijn omdat daar nog een aantal oude gebouwen staan, waarvan ik me niet kan voorstellen dat die zijn herbouwd. Alhoewel, het sectorpark zelf komt niet in de overzichten voor...
Sectorpark Zaandam, afd. Munitie
Magazijnen aan de P.J. Troelstralaan te Zaandam
Thema-nieuwsbrief 'Ik zat gevangen in Fort benoorden Purmerend' (met o.a. Sikkema)

Na het bombardement in zomer 1943 op haar fabrieken in Amsterdam-Noord nam vliegtuigfabriek Fokker twee legermagazijnen in gebruik.
De "vm. Marinemagazijnen in den Noord-IJpolder langs Zijkanaal H" waren vier stenen magazijnen en een gebouw voor werkplaatsen en wachter. Het complex was licht beschadigd maar ongebruikt. Wel werd de "wachterswoning en gedeelten der werkplaatsen bewoond door schippersgezin (oorlogsslachtoffer)".
Ook het kleinere "Buskruitmagazijnen in den Noorder-IJpolder langs Zijkanaal H" werd door Fokker in gebruik genomen. Het overzicht meldt dat het onbeschadigd en buiten gebruik was. De wachter woonde in een deel van de woning, de rest werd toen verhuurd.
Marinemagazijnen in den Noord-IJpolder langs Zijkanaal H
Buskruitmagazijnen in den Noorder-IJpolder langs Zijkanaal H

Zowel 'Magazijnen aan de Slochterbrug' (775 m2, zie foto beeldbank hieronder) als het nabijgelegen 'Magazijnen aan het Schouw' (2.050 m2) bleken licht beschadigd.
Boers schrijft dat de wachterswoning van de 'Magazijnen aan de Slochterbrug' door een Duits gezin is verlaten en door de P.O.D. verzegeld. Het magazijn was een post van de N.B.S.
Van Noort meldt dat de woning en een magazijn alweer verhuurd zijn aan een kolenhandelaar.
Sectorpark Ilpendam, afd. Munitie
Sectorpark Ilpendam, afd. Materieel

Het magazijnencomplex op het Fort in den Laander- en Westbijlmerpolder, en latere sectorpark, was licht beschadigd. De 800 m2 was gedeeltelijk gevuld met meubilair en verder in gebruik bij de N.B.S. De woning was bewoond.
Sectorpark Ouderkerk, afd. Munitie

De oorlog had ook opzichter A.P. van Noort zelf getroffen. Hij schreef dat hij de woning van de opzichter der fortificatieën in Purmerend moest verlaten van de Duitse bezetter. Waarna de woning door de Wehrmachtbezirksverwaltung (W.B.V.) verhuurd werd aan een N.S.B.-er die kort na de bevrijding met zijn vrouw in een kamp werd opgesloten.
Vervolgens werd de woning door de plaatselijke N.B.S. commandant beschikbaar gesteld aan de chef van het N.S. station omdat zijn woning door Duitsers en Purmerenders was leeggesloopt.
Opzichter van Fortificatieën Purmerend

Van het Magazijn Osdorperweg, op een vm. Post van Kraijenhoff, was de woning matig beschadigd maar verhuurd. Drie magazijnen bleken geheel verwoest.
Aan het Jaagpad bij de Nieuwe Meer bleek het Magazijn Riekerpolder onbeschadigd. Opmerkelijk is dat het niet met voertuigen maar wel per schip bereikbaar was.
Het Magazijn Amstelveen, vlakbij Schiphol, bestond uit acht magazijnen die vrijwel geheel waren verwoest. Ook het nu nog aanwezige peilgebouw en wachtgebouw waren zeer zwaar beschadigd.
Magazijn Osdorperweg
Magazijn Riekerpolder

Magazijn Amstelveen

Een paar magazijnen waren licht- of onbeschadigd en al in juli 1945 weer in gebruik genomen:
Sectorpark Sloten, afd. Munitie (legering 120 man N.B.S.)
Magazijn Conradstraat (Canadese troepen)
Magazijn aan de Kalfjeslaan (Genie)
Magazijn Ouderkerk-Zuid (Canadese troepen)

Deze magazijnen waren licht beschadigd en leeg:
Magazijn Noordertocht
Magazijn Noorderweg
Magazijn Zuiderweg

De volgende complexen waren onbeschadigd met meestal een waker in de woning maar verder ongebruikt:
Magazijn Bovenkerkerpolder
Magazijn Naaldzicht
Magazijn Stammersdijk
Magazijn Varkenseiland
Magazijn Venserpolder
Sectorpark Ouderkerk, afd. Materieel

 

Opgave toestand gebouwen 1945: Kazernes

Foto's: collectie Jo Teeuwisse/Kees Huyser.

De opmerkelijkste gegevens uit de Genie-overzichten over diverse kazernes en bijzondere complexen.

De N.B.S. van Diemen.De Oranje-Nassau Kazerne in Amsterdam was licht beschadigd en groot genoeg voor 1.500 manschappen. Maar in de zomer van 1945 verbleven er slechts 80 Canadese soldaten.
Oranje-Nassau Kazerne

De cavaleriekazerne in Amsterdam was ook licht beschadigd en geschikt voor legering van 500 man. Het werd toen gebruikt voor een onbekend aantal manschappen van een Compagnie Nederlandse Pioniers.
Kavalleriekazerne

Even verderop aan de Sarphatistraat was het "Magazijn voor Geneesmiddelen" "in gebruik voor berging geneesmiddelen".
Ook het "Magazijn voor Kleeding en Uitrusting" was onbeschadigd en in gebruik als magazijn voor huisraad door "Canadeesche troepen".
Het naastgelegen Militair Hospitaal was zwaar beschadigd en slechts voor 20% bruikbaar. De N.B.S. gebruikte het als intendance magazijn.
Rijks Magazijn van Geneesmiddelen
Rijkskledingmagazijn
Rijks Militair Hospitaal

Op het Militair Terrein Zeeburg waren de woning en de schijvenloods onbeschadigd en in gebruik bij "CBMO Schellingwoude" (betekenis mij onbekend). Maar geen woord over de Duitse nieuwbouw voor het Fliegerhorst Schellingwoude.
Militair Terrein Zeeburg
Marinevliegkamp Schellingwoude

De drie dienstwoniningen van de Militaire Drinkwatervoorziening bij Amsterdam-Sloten waren onbeschadigd en in gebruik. Maar de drinkwaterinstallaties zelf waren zwaar beschadigd en onbruikbaar.
Militaire Drinkwatervoorziening

Intocht van Canadese troepen bij Diemen.Ook het nabijgelegen, grote "Magazijnencomplex met 2 woningen en kazerne c.a. nabij de Nieuwe Meer", beter bekend als Magazijn voor Bijzondere Opkomst, was zwaar beschadigd.
De bijbehorende woningen en twee magazijnen waren verwoest, de kazerne en twee magazijnen zwaar beschadigd en vier magazijnen matig beschadigd.
Het nog bruikbare deel was 6.800 m2 groot en het erin opgeslagen meubilair werd door "Canadeesche troepen" afgevoerd en het complex zou daarna geen bestemming hebben maar het werd toch vrij snel hergebruikt.
Magazijn voor Bijzondere Opkomst

33 Stenen magazijnen houten loodsen, zes afdaken, bureelgebouw en werkplaatsen van het Algemeen Verdedigingspark (nu deels Hembrugterrein) waren min of meer beschadigd. De inhoud van de magazijnen was door de Canadezen afgevoerd en alle gebouwen waren op dat moment leeg en ongebruikt.
Algemeen Verdedigingspark

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)