Sluit [X]   
 

Soldaat Warmer in 1981: overleden te Amsterdam, Noord-Holland

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Colofon - Copyright

Copyright© 1999-2021, René G.A. Ros.
Alle rechten voorbehouden.

De Stelling van Amsterdam website is een publicatie waarop onder andere de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing is. Als via hyperlinks of anderszins wordt verwezen naar pagina's van de website moeten deze als zodanig herkenbaar blijven. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Voor zover natuurlijke personen of rechtspersonen toestemming hebben verleend om publicaties of informatie op te nemen en te publiceren, deden ze dit onder de volgende voorwaarden:

 1. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen de publicatie online opvragen en deze op alle mogelijke aspecten doorzoeken en inventariseren ten behoeve van niet-commercieel wetenschappelijk onderzoek.
 2. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een digitale kopie van de publicatie voor eigen onderzoek of studie opslaan op een digitale informatiedrager.
 3. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een papieren afdruk maken van de publicatie voor eigen onderzoek of studie.
 4. Het is slechts toegestaan de publicatie te hergebruiken, (zoals het opnemen in onderzoeksresultaten die openbaar worden gemaakt), voor zover
  • het gaat om niet-substantiële gedeelten.
  • dit noodzakelijk is voor het behoorlijk weergeven van het onderzoek.
  • dit niet plaatsvindt in het kader van een commerciële publicatie en
  • dit de gerechtvaardigde commerciele belangen van de rechthebbenden niet schaadt.
 5. Het is de uitgever toegestaan de publicatie, inclusief door derden aangeleverde informatie, op papier of in digitale vorm te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of openbaar te maken op een andere wijze dan hieronder is aangegeven.
 6. Tenzij hiertoe een expliciete overeenkomst met de rechthebbende is afgesloten, is het de uitgever niet toegestaan met derden overeen te komen dat zij de publicatie mogen vermenigvuldigen, verspreiden en/of openbaar te maken.
 7. Desgewenst kan de uitgever partijen die interesse hebben in hergebruik van in deze website opgenomen publicaties in contact brengen met de rechthebbenden.

Citaten en afbeeldingen zijn met bronvermelding genoemd en waar mogelijk met toestemming van rechthebbende(n). De auteur heeft getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat fotorechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot de auteur.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)