Sluit [X]   
 

"Overste-zanger" Speenhoff in 1968: onthulling standbeeld op Mauritsplein te Rotterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Militairen in een fort.Nieuwsbrief 81

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 81
Thema: Presentatie boek
(23 januari 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam; een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Boekpresentatie

Vandaag, op 23 januari was het zover. Vijftien jaar na het eerste publieksboek is een compleet nieuw boek verschenen. En wat is er in de afgelopen vijftien jaar veel gebeurd en hoe anders benaderen de boeken hetzelfde onderwerp. Het boek uit 1988 richt zich vooral op het interesse wekken voor het technische fenomeen. Het nieuwe boek heeft door de inmiddels grotere belangstelling van publiek en politiek meer invalshoeken te beschrijven.

In de Statenzaal, van het provinciehuis van de Provincie Noord-Holland te Haarlem, werd vanmiddag het eerste exemplaar van het boek "De Stelling van Amsterdam. Harnas voor de hoofdstad' overhandigd. Ik was daar bij aanwezig en er was zelfs een zitplaats voor me gereserveerd - wat kan ik nog meer bereiken in het leven? :-)
Hieronder zal ik een samenvatting geven van hetgeen er gebeurde, maar vooral wat er gezegd is.

Om te beginnen was daar het welkomswoord van de voorzitter van de Stichting Stelling van Amsterdam, mw. Günther. Met een bijzondere welkom aan dhr. R. de Wit, voormalig Commissaris van de Koningin in de periode dat de provincie oog kreeg voor de Stelling.
De stichting moet helaas nogsteeds om geld bedelen bij de provincie want van het Rijk komt geen eurocent. Het komende jaar wil de stichting zich meer inzetten om een groter draagvlak te creeëren. Wellicht samen met het projectbureau NHW, wellicht een 'Stellingmaand'. Ook een wijziging van de statuten is na het behaalde resultaat van de afgelopen jaren (behoud) op zijn plaats.

Dhr. Borger, voorzitter van de begeleidingcommissie introduceerde het boek. Eerst met een beknopte geschiedenis van de "geheime, onbekende en mysterieuze" Stelling welke hij ook een "grote allure en hoge technologie" noemde. Het nieuwe boek is een stap verder en de felicitaties aan de Stichting waard. Maar, zo stelde hij, waartoe dient dit en wat is de volgende stap?
De spreker memoreerde dat geschiedenis steeds meer uit het onderwijs verdwijnt. Hedendaagse ontwerpers en hebben geen historische achtergrond meer en dat vormt een probleem. Want de toekomst ontwikkelingen betekent dat dit ten koste gaat van het verleden. Wie bepaald dan op welke wijze en wat er behouden wordt? Daarbij komt nog dat de cultuur het resultaat is van "de blanke man" en daarom ook gezorgd moet worden dat zoiets als de Stelling voor en van ALLE Nederlanders is.

Overhandiging aan dhr. De Wit.
(Foto: Alexander Senger, Stichting Herstelling)

Nogmaals nam mw. Günther het woord om het doel en de totstandkoming van het boek te memoreren. Maar ook om dank uit te spreken aan de Provincie Noord-Holland voor de steun aan het boek en de belangstelling voor de Stelling.
Vervolgens overhandigde ze twee keer "het eerste exemplaar". De eerste werd aangeboden aan dhr. Enno Neef, gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur. En vervolgens aan de voormalig Commissaris van de Koningin, dhr. De Wit. Helaas kregen de fotografen geen kans om een goede foto te maken.

Alhoewel dhr. Neef toen graag even een half uurtje door het boek had willen bladeren werd van hem een rede verwacht over 'De Stelling van Amsterdam in het provinciaal beleid'.
Ook hij sprak zijn ongenoegen over de Rijksoverheid uit. Hij zag wel een groot verschil in het optreden van de Rijksoverheid. Had deze in 1983 geen bezwaar tegen de sloop van het Fort bij Velsen, recent maakte dezelfde overheid bezwaar tegen de havenplannen bij hetzelfde fort en het Fort Zuidwijkermeer. Maar geld komt er nogsteeds niet uit Den Haag. Dat doet pijn en wekt jaloezie op want er gaan gigantische zakken met geld naar onderzoeken voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ondertussen moet de stichting het met een fooi van de provincie doen.
In 1990 plaatste de provincie 125 objecten op de provinciale monumentenlijst en heeft zo'n 9 miljoen euro / 20 miljoen gulden in de Stelling geïnvesteerd, andere partijen nog eens 18 miljoen euro / 40 miljoen gulden.
Ook dhr. Neef vond een statuutwijziging van de stichting op zijn plaats maar kwam daarvoor met het voorstel om eigenaren van forten en andere terreinen naar rato mee te laten betalen aan het werk van de stichting.

Afsluitend was er een gezellige borrel en kregen de aanwezigen een exemplaar van het boek. Persoonlijk ging ik eerst voor het boek en daarna pas de wijn. Kort samengevat komt het erop neer dat het boek zeer indrukwekkend dik is (komt ook door harde kaft?) en zeer rijk geïllustreerd is met mooie afbeeldingen uit alle perioden. De tekst kon ik toen even niet zo snel lezen maar ken ik wel uit de manuscripten. Alhoewel niet altijd even gemakkelijk te lezen is het over het algemeen plezierig te lezen. Veel informatie waarbij ik aanraad om niet te veel achtereen te lezen. Er zijn ook enkele verrassende feiten en conclusies.
Tijdens de borrel vele bekenden gezien, gesproken of niet aan toe gekomen. Maar ook enkele mensen waar ik per e-mail/telefoon contact mee heb gehad, maar nog niet eerder had gezien: Fons Brasser, Rob Schimmel en Jaap de Zee - alle drie betrokken bij het boek uit 1988.
Veel te snel werden de borrelnootjes weggehaald, maar die hint was voor diverse personen nog niet genoeg.

Zo, en laat me nu even een paar dagen met rust. Ik ga voor de laatste keer het boek lezen...

Groepsfoto van de auteurs, fotografen en de eindredacteur.

Het hele team hoopt dat het boek naar ieders wens is en is zeer benieuwd naar de reacties. Deze reacties kan je kwijt in het gastenboek op de website van de Stichting Stelling van Amsterdam.

Over de gebeurenis is ook een aparte foto-pagina gemaakt: <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/boek2003/>

<http://www.noord-holland.nl/>
<http://www.noord-holland.nl/Algemeen/Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Neef.asp>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/velsen/>

Verkrijgbaarheid

In de goede boekwinkels ligt het boek binnenkort op voorraad of kan het besteld worden. Het ISBN nummer van het boek is 90-5345-210-9.
Tot 1 mei aanstaande geldt een introductie prijs van € 24,95, daarna is de adviesprijs € 29,95.
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/boek/>

Het boek is ook (online) te bestellen bij de uitgeverij Stichting Matrijs.
<http://www.matrijs.com/>

Voor hen die via hun werkgever of organisatie betrokken zijn bij de Stelling kan het voorkomen dat de betreffende organisatie een exemplaar beschikbaar stelt. Zo krijgen de gidsen van het Fort bij Spijkerboor een exemplaar van Natuurmonumenten. Het kan zinvol zijn om hiernaar te informeren voordat je het boek zelf besteld.
Organisaties die meerdere exemplaren willen aanschaffen kunnen contact opnemen met Stichting Matrijs.

De webpagina over het boek wordt al zeer goed bezocht. Personen die een website beheren en een kleine banner ter promotie van het boek willen plaatsen kunnen informatie en de HTML code vragen bij webmaster@stelling-van-amsterdam.nl.

 

Het maken van...

... een publieksboek over de Stelling van Amsterdam.

Al enkele jaren had de Stichting Stelling van Amsterdam, met name Ruud Boogaards, gewerkt aan het verwerven van voldoende geldmiddelen voor een publieksboek en de voorbereiding tot het maken ervan. Eind 2001 werd daartoe met uitgeverij Stichting Matrijs een overeenkomst gesloten en kon een eindredacteur gezocht worden.
Het boek zou namelijk door meerdere auteurs geschreven worden. Experts in hun vakgebied zouden een hoofdstuk over hun vakgebied schrijven maar om dat gecoördineerd te laten verlopen was een eindredacteur en een klankbord/begeleidingscommissie noodzakelijk. We zullen later zien dat communicatie veel extra tijd kost.

Paul Vesters werd aangezocht als eindredacteur met als voorbeeld zijn boek over het Groene Hart. Hij coordineerde de informatie en werkzaamheden tussen de uitgever (Toine Maas), auteurs en begeleidingscommissie. Tevens had hij de functie van beeldredacteur; hij verzamelde de foto's en stuurde de kaarttekenaar aan. Tenslotte de grote klus van correcties en proefdrukken.

De auteurs van de hoofdstukken zijn:
Paul Vesters (De Stelling van Amsterdam: werelderfgoed)
Saartje de Bruijn en Wim Klinkert (Het politieke decor van de Stelling van Amsterdam)
Joep van Hoof (Een harnas voor de hoofdstad. De Stelling van Amsterdam in militair-historisch perspectief)
Fred Gaasbeek (De bouwkundige onderdelen van de Stelling van Amsterdam)
Henk Baas en Norbert Daemen (Landschap, natuur en water)
Fred Feddes (De civiele stelling)
Paul Vesters (Overzicht)

Deze begeleidingscommissie diende de auteurs en eindredacteur van vrijblijvende, ongevraagde maar invloedrijke adviezen:
prof. dr. G.J. Borger, Universiteit van Amsterdam (voorzitter)
drs. R. de Jong, Rijksdienst voor de Monumentenzorg (vice-voorzitter)
drs. P.H. Kamphuis, Instituut voor Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht
Jaap van Welsen†, Stichting Menno van Coehoorn
Fred Hommers, Stichting Stelling van Amsterdam
ing. R.G.A. Ros, website "De Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water"

De auteurs hebben gedurende enkele maanden in stilte hun teksten kunnen schrijven, daarna zat de eindredacteur hen achter de vodden. Diverse auteurs baseerden hun hoofdstuk op informatie van eerder onderzoek en door sommige werd aanvullend onderzoek uitgevoerd.
Zowel de auteurs als de begeleidingscommissie zijn enkele malen apart bij elkaar geweest om de inhoud via de eindredacteur af te stemmen en adviezen te geven. De eerste keer was precies een jaar geleden.

Diverse versies van het manuscript (per stuk 6 cm A4-papier!) zijn voorgelegd geweest waarbij de begeleidingcommissie opmerkingen kon plaatsen over de inhoud, maar ook doublures kon voorkomen en de aansluiting tussen de hoofdstukken verbeterde. Nagezonden hoofdstukken kwamen per e-mail binnen en gingen van opmerkingen voorzien weer terug.
De grote hoeveelheid kleine correcties, aanvullingen en opmerkingen werden na elke versie via papier of e-mail uitgewisseld. Maar vooral via e-mail schrijft de eindredacteur me per e-mail: "Het is onbegrijpelijk hoe in vroeger tijden, toen er nog geen e-mail bestond, men er in slaagde boeken te maken."
Door de vele mensen die erbij betrokken waren, was de communicatie en de agenda-planning een grote belasting. Oorspronkelijk was het de wens om het boek eind voorjaar 2002 te publiceren maar de planning werd al snel gericht op najaar 2002. Het is begin 2003 geworden.
Ter vergelijking: het recente publieksboek over de NHW is door slechts één persoon geschreven met een redactiecommissie van zes personen. Aan het boek is later begonnen en het was eerder klaar.

Zelf heb ik ook nog inhoudelijk bijgedragen aan een apart hoofdstuk met een overzicht van de bouwwerken van de Stelling. Onder strikte supervisie van de eindredacteur want ik ben natuurlijk niet gewend aan het feit dat er slechts elf pagina's te vullen zijn! Bovendien ging de ruimte voor enkele kaarten er vanaf en daarin moesten ook nog goede locaties aangegeven worden.
Ik heb niet hard moeten vechten om algemene voorzieningen zoals de Militaire Drinkwatervoorziening opgenomen te krijgen maar helaas kon niet alles in die categorie opgenomen worden. Alleen objecten die nog bestaan zijn opgenomen en daardoor zou het beeld kunnen ontstaan dat alles nog intact is.
Vragen die de auteurs en eindredacteur tussentijds hadden werden veelal aan Jaap de Zee en mijzelf ("makkelijk te raadplegen wandelende encyclopedieën") gesteld. Een betrokkene heeft al gesuggereerd dat Jaap en ik maar eens het 'definitieve' boek over de Stelling moeten gaan schrijven, als dat nog mogelijk is.
Over nog eens 15 jaar wellicht? Dan moet Jaap wel eerst een e-mail adres hebben en dat krijgt hij per 30 januari...

Alles bij elkaar vond ik het een leerzaam, langduring en een - bij pieken - arbeidsintensief project. Duidelijk werd hoe verschillend een boek en een website zijn. In een boek kan minder informatie maar zijn langere teksten geen probleem. Terwijl op een website meer informatie in kortere stukjes kan. Daardoor denk ik ook dat het boek en de website elkaar goed aanvullen. Zelfs als je de website helemaal hebt gelezen (wie!?) kan je nog veel plezier beleven aan het boek.

Op 1 oktober 2002 was de tekst onherroepelijk en werd begonnen met de opmaak en productie. In januari werd het in een oplage van 3.000 exemplaren gedrukt.

Vandaag werd het boek dan eindelijk uitgegeven.

 

Dagexcursie SME

Vrij toevallig kan gelijktijdig gemeldt worden over de excursie van Stichting Militair Erfgoed. De derde keer dat deze jaarlijkse excursie naar de Stelling van Amsterdam wordt gehouden, is het reisdoel het Noordfront. De voorbereidingen begonnen in augustus vorig jaar en ik ben zeer tevreden met het programma dat ik heb kunnen samenstellen.
<http://www.rgaros.nl/sme/>

We zullen Fort bij Marken-Binnen, Fort aan de Middenweg, Fort benoorden Purmerend en Fort bij Edam bezoeken. Bijna allemaal zijn deze normaal niet vrij toegankelijk en al deze forten moet je echt een keer gezien hebben. We lunchen in het plaatsje Midden-Beemster.

De excursie is op zaterdag 26 april en begint om 10.00 en eindigd om 17.30.
Dankzij zeer gulle medewerking van enkele eigenaren en gebruikers zijn de kosten van de excursie dit jaar laag. Voor vervoer, consumpties en toegang betalen begunstigers slechts € 27,50. Niet-begunstigers zijn ook van harte welkom en betalen € 32,50. Je kan je natuurlijk ook eerst via hun website als begunstiger aanmelden...

Er is een speciale pagina beschikbaar met meer informatie over de excursie.
<https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/>

 

Linke links

In elke nieuwsbrief twee verwijzingen naar andere interessante websites:

- Fort Kijkduin <http://www.fortkijkduin.nl/>
- UNESCO Lijst van het Werelderfgoed <http://www.unesco.org/whc/>

Meer verwijzingen zijn te vinden op Forten Info <http://www.forten.info/>.

 

Overig

- De kruitfabriek in Muiden gaat in mei 2004 sluiten. Evenals Eurometaal, dat ook sluiting aankondigde, om 'bedrijfs-economische redenen'. De markt was al niet goed meer en de investeringen in modernisering en veiligheid doen het bedrijf de nek om. Zouden de verkiezingen van de dag ervoor nog een rol gespeeld hebben? <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden-krijgsman/>

- Stichting Herstelling viert op 12 februari met een lustrumconferentie haar vijfjarig bestaan: http://www.herstelling.nl/werkgever/nieuws/20030103/

- Het - eerder besproken - Jaarverslag 2000-2001 van de Stichting Stelling van Amsterdam is nu te downloaden: http://www.stelling-van-amsterdam.nl/verslag/

- Testers gezocht: mensen die, zowel technisch als inhoudelijk de nieuwe woordenlijst willen bekijken, zijn van harte welkom op: https://www.stelling-amsterdam.nl/woordenlijst/

- De omschrijvingen zijn gedeeltelijk herschreven voor de forten waarvan de naam begint met een letter tussen de K en de L.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)