Sluit [X]   
 

Verlichtingspark in 1914: oprichting

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 189

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 189
Thema: Voorstel Bezoekerscentrum, een jaar later
(7de jaargang, 1 maart 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Er is al weer een jaar voorbij. Hoezo een jaar voorbij? Dat is het toch eigenlijk elke dag of alleen op 1 januari?
Jawel, maar het is nu een jaar geleden dat het voorstel over het bezoekerscentrum openbaar werd. Er is in dat jaar veel gebeurd en toch nog niets tastbaars bereikt. Wat de toekomst brengt is nog onduidelijk maar wordt wel steeds een beetje duidelijker.
En voor de vele personen die nog niet bekend zijn met de hele saga rond het bezoekerscentrum is het ook wel leuk om de voorgeschiedenis en de stand van zaken weer even op een rijtje te hebben.

Daarom vandaag een thema-nummer van de nieuwsbrief: Voorstel Bezoekerscentrum, een jaar later

 

Wat vooraf ging

In 1997 is al gewerkt aan een plan voor een bezoekerscentrum in Fort bij Vijfhuizen. Dat fort was door de provincie aangekocht om er het informatiecentrum onder te brengen en tevens voor huisvesting van de Stichting Steling van Amsterdam en Haarlemmermeer Groen. Een provinciale projectgroep kwam met een ambitieus plan dat financieel niet haalbaar bleek: 6,6 miljoen euro! Daarna heeft de provincie het initatief neergelegd bij de Stichting Stelling van Amsterdam met Pampus als suggestie.

Hoewel iedereen een bezoekerscentrum over de Stelling van Amsterdam kan opzetten wordt het tot stand komen toch in belangrijke mate bepaald door geld. Zeker voor het opzetten en waarschijnlijk ook voor de exploitatie moet er geld van buitenaf gezocht worden. De medewerking van de provincie Noord-Holland is hierbij cruciaal.
Door 'het' bezoekerscentrum zou een collectieve promotie voor de Stelling als attractie ontstaan en daar hebben alle fort-eigenaren baat bij. In mijn ogen moet het bezoekerscentrum een soort basiscursus vormen waarna het bezoeken van andere forten een verdieping van kennis en beleving is.

In november 2001 nam de Stichting Stelling van Amsterdam een besluit over het officiële bezoekerscentrum. Op basis van een rapport van CBE Consultants werd gekozen voor Fort aan het Pampus.
Stichting Pampus heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van plannen ter verbetering van hun fort. Eind vorig jaar is de eerste fase van start gegaan met de nieuwbouw van het ontvangstgebouw.
Wanneer de fase met de faciliteiten voor het bezoekerscentrum zal beginnen, dat kan niemand aangeven.
<http://www.pampus.nl/>

Bovendien is gebleken dat de locatie van Pampus als bezoekerscentrum geen groot draagvlak onder de andere fort-eigenaren en betrokkenen heeft. De slechte bereikbaarheid en het sterk afwijkende model zullen daar debet aan zijn.
Dat laat naar mijn mening echter onverlet dat Pampus een bijzonder fort is en zeker het bezoeken waard, maar voor andere activiteiten dan een bezoekerscentrum.

Eind 2003 is door een groep van deskundigen, onafhankelijk omdat de meesten niet aan een bepaald fort verbonden zijn, een voorstel/petitie opgesteld om weer te gaan nadenken over een andere locatie voor het bezoekerscentrum. Dit gebeurde onder leiding van ondergetekende - zal ik voor de duidelijkheid maar zeggen om zowel de schuld als de eer op me te nemen. Dat voorstel werd op 1 maart 2004 openbaar gemaakt en overhandigd aan de Stichting Stelling van Amsterdam.
Het voorstel noemt een aantal gebieden en forten die in aanmerking zouden komen voor de vestiging van het bezoekerscentrum. Kort daarvoor was het Fort bij de Liebrug leeg komen te staan en het advies was om eerst onderzoek naar vestiging in dat fort te doen.

In november 2004 heeft de Stichting Stelling van Amsterdam ter inventarisatie een brief gezonden aan alle fort-eigenaren. Hierin vraagt ze welke forten aan de gestelde criteria voldoen en beschikbaar zijn voor gebruik als bezoekerscentrum. Tot 15 februari konden de partijen hierop reageren.
De partijen die 'het' bezoekerscentrum in hun fort zouden willen, zien natuurlijk alle positieve punten van hun eigen fort. En niet de eigen negatieve punten of de positieve punten van andere forten. Er ontstaat dan een vreemde discussie waarin de Stichting Stelling van Amsterdam de knoop moet doorhakken.

<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>
<http://www.driedee-bna.nl/stelling.html>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/liebrug/>

 

Het afgelopen jaar

In het afgelopen jaar is een deel van het Fort bij de Liebrug in gebruik genomen door een wijnhandel. Initiatieven voor een bezoekerscentrum in het Muizenfort (Muiden) en Fort benoorden Spaarndam zijn gestrand op gebrek aan financieën en medewerking van overheden.

Ondertussen blijkt uit weinig dat de Stichting Stelling van Amsterdam zich - tussen de overlevingsstrijd door - iets van het voorstel heeft aangetrokken. Met enige goede wil zou je in de criteria, genoemd in de brief van november 2004, de invloed van ons voorstel kunnen zien. Wel wordt er door betrokkenen aangeven dat het voorstel aanleiding was om het project weer op te pakken, dus wat dat betreft is de opzet geslaagd.

Aan de andere kant leeft bij bestuur en/of vrijwilligers van Stichting Pampus blijkbaar het idee dat ondergetekende er eigenhandig de schuld van is dat het bezoekerscentrum mogelijk niet op hun Fort aan het Pampus wordt gevestigd. Op zich een complimenteuze gedachte maar volkomen onterecht en vermoedelijk de oorzaak van verslechtering van de onderlinge verstandhouding.
De groep deskundigen heeft ook een verschuiving ondergaan. Twee ervan zijn nu bestuursleden van de nieuwe Stichting Mega. En een ander is interim-projectleider van Stichting Stelling van Amsterdam geworden.

Inmiddels zijn de reacties bij de Stichting Stelling van Amsterdam binnen. Een drie-koppige commissie vanuit het bestuur van de stichting buigt zich er nu over en gaat de forten bezoeken. Het resultaat van hun werk vormt een advies aan de provincie Noord-Holland. Hopelijk komt er uiteindelijk één breed gedragen voorstel.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden-fort/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-noord/>
<http://www.stichting-mega.nl/>

 

De lijst van zeven

Door de Stichting Stelling van Amsterdam wordt niet bekend gemaakt welke forten aangemeld zijn als mogelijk bezoekerscentrum. Wel dat het om zeven forten gaat. Ook navraag bij enkele mogelijke kandidaten levert geen informatie op.

Het is risicovolle speculatie maar ik vermoed dat in ieder geval de volgende vier forten zich aangemeld hebben:
Fort bij Spijkerboor
Fort bij Marken-Binnen
Fort bij Abcoude en
Fort aan het Pampus.

Voor de overige drie plaatsen zie ik nog vier mogelijke forten waaronder Fort bij Edam en Fort aan de St. Aagtendijk. En het is mogelijk dat het Recreatieschap Spaarnwoude zowel het Fort benoorden Spaarndam als het Fort bij de Liebrug heeft aangemeld.

Je kan de kandidaten in drie groepen verdelen afhankelijk van je criteria. Namelijk in twee kleine groepen 'niet geschikt' en 'uitstekend geschikt'. Maar het merendeel van de forten valt in de groep 'geschikt' maar behoeft bijvoorbeeld meer investeringen in bereikbaarheid en bouwkundige staat dan 'uitstekend geschikt'. En misschien wordt het wel geen van de zeven...

In dit verband is het ook wel aardig te vermelden dat er onlangs een bezoekerscentrum is geopend voor iets dat ook uit een groot gebied bestaat namelijk Flevoland:
<http://www.nieuwlanderfgoedcentrum.nl/>

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spijkerboor/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/marken-binnen/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/abcoude/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/pampus/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/edam/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/st-aagtendijk/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-noord/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/liebrug/>

 

Meer informatie

Je kan het hele voorstel nogsteeds lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

Zie ook Nieuwsbrief 133 voor meer informatie over het voorstel en Nieuwsbrief 139 voor de opinie-peiling erover.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/125-149/nieuwsbrief-133.htm>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/125-149/nieuwsbrief-139.htm>

 

Statistieken

Op de website is het voorstel over het bezoekerscentrum tot nu toe 1.051 keer bekeken (2004: 892; 2005: 159). Het PDF bestand voor off-line afdrukken en lezen is 84 keer gedownload en ongetwijfeld door meer mensen gelezen.

De brief van de Stichting Stelling van Amsterdam (november 2004) is ook via onze website verspreidt. Die is 18 keer gedownload.

 

Overig

- Interessant: een commissie van de gemeente Abcoude vergadert volgende week over het overdoen van het Fort bij Abcoude aan Natuurmonumenten. <http://www.abcoude.nl/read/organisatie/agendaraadscie>

- Onderzoek in het Gemeentearchief Amsterdam, door Emiel Ros†, heeft geen informatie over Genieofficier Dudok opgeleverd. We moeten concluderen dat hij vanaf 1910 niet in Amsterdam heeft gewoond. <https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/mensen/genieofficier.htm>

- Vanavond in het programma Van Zuks Dus op RTV Noord-Holland een aardige sketch over een nieuw veilig adres voor Hirsi Ali en Wilders: de bunkers van de Duitse Batterij Heerenduin bij IJmuiden.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)