Sluit [X]   
 

Garnizoen Kleding Magazijn in 1988: ontruiming kraakpanden

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

De Stelling van Amsterdam- Documenten

Watersnood 1916

Bij de watersnoodramp van 1916 werden de gemobiliseerde militairen ingezet bij de hulpverlening en dijkversterkingen. De ramp ontstond in de nacht van 13 op 14 januari 1916 door dijkdoorbraken bij Monnickendam, Uitdam en Durgerdam. Vervolgens braken ook diverse binnendijken door met als gevolg dat het gebied tussen Purmerend, Zaandam en Amsterdam grotendeels overstroomde. Pas in maart 1916 waren de dijkgaten gedicht en werd begonnen met droogmalen.

Deze pagina bevat een deel van de informatie over de bijstand door militairen tijdens de watersnoodramp. En tevens de letterlijke weergave van een document met informatie over het Detachement Buiksloot ter bewaking van het gebied. De informatie is afkomstig van een brief met vier bijlagen van stellingcommandant Ophorst aan de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht Snijders d.d. 4 maart 1916.

Militaire bijstand

Hieronder volgen de werkzaamheden die door militaire detachementen op de eerste rampdag 14 januari 1916 zijn uitgevoerd of aangevangen. Het is een deel van de werkzaamheden uit een staat die de werkzaamheden van 14 januari tot 4 maart 1916 weergeeft. Van sommige bijstand zijn ook tijdstippen bekend, die zijn hier achterwege gelaten.
Aanvankelijk waren de werkzaamheden gericht op redding en evacuatie van de bevolking en later op versterking en reparatie van dijken. Dit overzicht geeft al een goed beeld van het gebied, de eenheden, het aantal ingezette manschappen (sterkte) en de werkzaamheden. Er is alleen bekend van welke groep de manschappen afkomstig waren en niet het fort.

Eenheid Sterkte Dagen Uren Werkzaamheden
Groep Edam 154 ½   Dijkherstel en aanvankelijke redding van menschen, dieren en have aan den Zuidpolder-zeedijk.
110 9   idem
Groep Purmerend 100   3 Versterking Zuiderzeedijk bij Warder.
20   6⅔ Bergen van munitie Sectorpark Het Schouw.
50 3 22 Dijkherstel en aanvankelijke redding van menschen, dieren en have aan den Zuidpolder-zeedijk. Afdamming en dichting van watertoegangen tot de stad Edam.
190   16½ Versterking van den dijk ten O. van het fort bij Kwadijk bij stoomgemaal.
Groep Abcoude 24 1 Dichten van een in den zeedijk geslagen gat ten N. van Muiden.
Groep Diemerbrug 133   8 Versterking van den zeedijk beoosten Muiden bij Dijkhuis.
40 1   Herstelling zeedijk ten Westen van Muiderberg.
Sector Ilpendam 20 7   Hulp aan de inwoners van Ilpendam, overbrengen van vee, meubilair enz.
20 2   Het maken van een kistdam aan het tot Ilpendam behoorende gedeelte van den Oudelandsdijk.
Verlichtingspark 19   6-12 Verlichting [met zoeklichten] bij herstelling van den Zeedijk bij Muiden.
Reserve Bataljon F 150   5 Politiedienst in het dorp Schellingwoude. Het over den dijk sleepen van booten, het uitzenden van kleine ploegen in booten tot het redden van menschen en vee in Schellingwoude, Ransdorp en Holysloot.
75   14 idem
6 6   Redden van vee te Ransdorp.
Depot Bataljon der VII Infanterie Brigade 200 1   Veedrijven, bewaking, hulp aan de inwoners te Buiksloot en ordonnansendienst.
22   3 Ter beschikking van Verplegingscommissie.
14   21 Hulp te Muiden.
Totaal 1.347      

Detachement Buiksloot

De sterkte totaal bedraagt:
2 officieren
13 onderofficieren
18 korporaals
152 manschappen

Hiervan behooren 1 Officier, 1 Onderofficier en 20 man tot de Depotafdeeling van den Auto-treindienst, welk personeel in het bijzonder bestemd is voor de behandeling der vaartuigen.
Overigens is het detachement in hoofdzaak samengesteld uit dienstplichtingen, woonachtig in de geteisterde streek, zoodat het personeel behoort tot verschillende korpsen, zoowel van het Veldleger als uit de Stelling.

Het Detachement is onderverdeeld in Bewakingsdetachementen en verdeeld als volgt:

Buiksloot 1 Officier, 3 onderofficieren, 4 korporaals, 17 man.
Nieuwendam en Zunderdorp 1 onderofficier, 3 korporaals, 10 man.
Schellingwoude en Ransdorp 2 onderofficieren, 4 korporaals, 13 man.
Landsmeer, Watergang en Overtoom 1 onderofficier, 4 korporaals, 35 man.
Oostzaan 2 onderofficieren, 1 korporaal, 16 man.
Broek in Waterland 2 onderofficieren, 1 korporaal, 8 man.
Ilpendam en Ilp 1 onderofficier, 1 korporaal, 31 man.

Het Detachement zooals het nu is samengesteld heeft op 15 Februari den dienst overgenomen van de troepenafdeelingen van het Depot der VIIe Infanterie Brigade.
De dienst wordt uitgeoefend in samenwerking met de Rijks- en Gemeentepolitie en bestaat in hoofdzaak uit een georganiseerde patrouillegang om te waken tegen diefstal in de verlaten eigendommen. Aangezien deze dienst in hoofdzaak te water moet geschieden, wordt gebruik gemaakt van roeibooten en vletten met aanhangmotoren.

Amsterdam, 4 maart 1916
De Generaal-Majoor,
Commandant der Stelling van Amsterdam
A.R. Ophorst (getek.)

Watersnood Detachement BuikslootWatersnood Detachement Buiksloot

(Bron: NL-HaNA, 2.13.70, inv.nr. 514 Militaire bijstand bij waters-noodrampen; foto: Het Leven 1916 nr. 4.)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)