Sluit [X]   
 

Marinevliegkamp Schellingwoude in 1940: 3./906 Küstenfliegergruppe te Amsterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 316

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Nummer 316 (11de jaargang, 25 februari 2009)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
Deze en alle voorgaande nieuwsbrieven zijn, met illustraties, ook te raadplegen op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

 

Inleiding

Beste lezer,

Omdat er plots een drietal actuele berichten verschenen en omdat er een aankondiging binnen was gekomen, toch al na een week de volgende nieuwsbrief.
Om te beginnen de aankondiging van de tweede inundatie bij het Fort bij Krommeniedijk. Dat de website een van de 19 websites is die genoemd worden, is niet de reden om een artikel aan het nieuwe boek 'Het Wapen onder dak' en de Marechaussee kazernes te wijden.
Vervolgens een beknopt verslag over die andere waarde van het Hembrugterrein in Zaandam, namelijk de natuur. Een houten kringenwetwoning was voorzien om in brand te steken maar de Weespse brandweer heeft er nu een gered.
Vanwege de recessie wil de provincie Noord-Holland projecten eerder uitvoeren, waaronder een aantal in de Stelling. En tenslotte een leuk bericht over een wapententoonstelling in het Fort bij IJmuiden.
Wederom veel leesplezier. Het is de bedoeling dat de volgende nieuwsbrief echt pas over twee weken verschijnt.

Bekijk de gehele nieuwsbrief met afbeeldingen en links op:
https://www.stelling-amsterdam.nl/laatstenieuwsbrief/

Overig kort nieuws verschijnt op het Stelling Forum. Zie de nieuwste berichten op:
https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 11 maart verschijnen.

Met vriendelijke groet,
René Ros

 

Vogels kijken op ‘verboden’ terrein

Bron: persbericht Landschap Noord-Holland d.d. 20 februari 2009.

Inundatie Fort bij KrommeniedijkIn het weekeind van 7 en 8 maart staan de telescopen van de Vogelbeschermingwacht Zaanstreek opgesteld op Fort bij Krommeniedijk, één van de terreinen van Landschap Noord-Holland. Het terrein biedt een schitterend uitzicht over de Uitgeesterbroekpolder die begin maart voor een deel onder water gezet zal worden. Ooit werd met water rond de Stelling van Amsterdam de hoofdstad tegen vijanden beschermd, maar tegenwoordig is zo'n plas-drassituatie vooral aantrekkelijk voor vogels op doortrek. Net als vorig jaar zal de natte polder veel vogels trekken: ganzen, eenden, steltlopers waaronder de weidevogels tureluur, grutto en kemphaan. Misschien valt er zelfs een grote of kleine zilverreiger te bewonderen. De leden van de Vogelbeschermingswacht vertellen de bezoekers er graag over.

Het fort, ooit verboden gebied voor alle bezoekers, is op zaterdag 7 en zondag 8 maart geopend van 9:30 tot 16:00 uur. De toegang bedraagt € 1,50 voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Honden kunnen helaas niet worden toegelaten. Bezoekers hebben de mogelijkheid om behalve de vogels ook tentoonstellingen over natuur, landschap en geschiedenis in de bomvrije gebouwen te bekijken. Tegen een kleine meerprijs neemt een deskundige gids u mee door het historische gebouw. In het fort zijn soep, koude en warme dranken verkrijgbaar. U vindt het fort aan de Lagendijk 22 in de gemeente Uitgeest, vlakbij Krommeniedijk. Kijk voor meer informatie op de website van de Werkgroep Fort bij Krommeniedijk.

Landschap Noord-Holland: http://www.landschapnoordholland.nl/
Werkgroep Fort bij Krommeniedijk: http://www.fortbijkrommeniedijk.nl/
Fort bij Krommeniedijk: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/krommeniedijk/

 

De Marechaussee over de vloer

Marechaussee Kazerne AmstelveenHebben de kazernes van de Koninklijke Marechaussee iets met de Stelling van Amsterdam te maken? Die vraag is vaker gesteld maar het antwoord blijft een persoonlijke keuze. Je kan zeggen dat de forten gericht waren tegen een externe dreiging. En de marechausseekazernes tegen een interne dreiging.

Het nieuwe boek 'Het Wapen onder dak. De brigadekazernes van de Koninklijke Marechaussee 1814-2008' geeft een fraai beeld van alle marechausseekazernes en tegelijkertijd de toename van de mobiliteit. Oorspronkelijk woonden de manschappen in de kazerne om in de directe nabijheid, veelal te paard, civiele politietaken uit te voeren. Later kon een groter gebied bediend worden met gemotoriseerd transport en kon het personeel ook verder van de kazerne wonen. Tegenwoordig kan een kazerne ook een gehuurd pand op een normaal industrieterrein zijn.
De militaire Marechaussee voerde de civiele politietaken vooral in het oosten en zuiden van het land uit. Concurrenten waren de Rijksveldwacht, Rijkspolitie, gemeentelijke politiekorpsen en het Korps Politietroepen. Na 1945 kregen de militaire politietaken en grensbewaking de overhand.

Pas in 1913 werd besloten om brigades in het westen te stationeren, bij Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In geval van economische en sociale onrust zou vanuit de kazernes met tijdelijk grotere detachementen, militaire bijstand kunnen worden verleend aan de gemeentepolitie. Op de Veluwe kwamen in dezelfde periode kazernes voor een beter toezicht op de krijgsmacht zelf.
Aan weerszijden van Amsterdam kwamen twee 'stakingskazernes' bij Sloterdijk en Watergraafsmeer. Ook Den Haag kreeg twee kazernes in Wassenaar en Loosduinen (Leyweg, nog aanwezig), maar Rotterdam weigerde medewerking. In 1917 werden de manschappen ingezet bij de Aardappeloproer in Amsterdam.
Hetzelfde jaar vond de Russische revolutie plaats en meerdere Europese landen wisselden van regering of staatsvorm. Een poging in Nederland mislukte maar toch liet de regering nog vier kazernes rond Amsterdam bouwen. Twee ervan, in Beverwijk en Nieuwer-Amstel (nu Amstelveen; zie foto), waren gebouwd naar voorbeeld van de dure maar uitstekende kazerne in Woudrichem. De andere twee kazernes kwamen in Wormerveer en Bussum.
Er zijn ook een aantal andere kazernes tijdelijk gebruikt en na 1945 voor andere taken gebouwd. Maar de oude kazernes Sloterdijk (>1944) en Wormerveer (2001) zijn gesloopt, Watergraafsmeer heeft nieuwe gebouwen gekregen. En de kazernes Beverwijk en Nieuwer-Amstel zijn nog origineel en gemeentelijke monumenten. Voor de kazerne aan de Hooftlaan in Bussum is in 2004 een sloopvergunning afgegeven.

'Het Wapen onder dak' bij NIMH: http://www.nimh.nl/nl/publicaties/publicaties_nimh/2009kmaronderdak.aspx
Marechaussee Sporen: http://www.marechausseesporen.nl/
Kazernes Koninklijke Marechaussee rond Amsterdam: https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/marechaussee/

 

De natuur van het Hembrugterrein

Tekst en foto's: Ben Kruijsen, Ecologisch Adviesbureau B.Kruijsen

In opdracht van de gemeente Zaanstad is in 2003 natuuronderzoek uitgevoerd op het Hembrugterrein waarbij de delen Mobilisatie Centrum Hembrug en het Algemeen Verdedigingspark zijn betrokken. Het aaneengesloten bosgebied, het zogenoemde kleibos, kent natuurwaarden die gebaseerd zijn op een aantal ecologische aspecten te weten de omvang, de structuur, de rust en de ouderdom van het bos.

Er komt een gevarieerde broedvogelbevolking voor met havik, buizerd, grote bonte spechten, een hoge dichtheid aan winterkoningen én een blauwe reigerkolonie. Het bos met de reigerkolonie herbergt ook botanische waarden door de vegetaties met stinseplanten als bosanemoon, sneeuwklokje en gewone vogelmelk. Langs de bosranden jaagt de vroege glazenmaker, een libel die op de Rode lijst staat.
In het zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied met een open structuur komen plaatselijk schrale bloemrijke graslanden en ruigten voor, in een open rietvegetatie de rietorchis. Door haar beperkt voedselrijke karakter is het een terrein van enige vegetatiekundige waarde en daaraan gekoppeld ook van betekenis voor insecten met name dagactieve vlinders zoals kleine vuurvlinder en de zeldzaam in Noord-Nederland voorkomende sint-janskruidblokspanner. De vlinderpopulatie van het Hembrugterrein wordt bepaald door het grote aantal cultuurvolgers, soorten gebonden aan populier, wilg, zwarte els, oudere loofbomen en ruigtekruidenvegetaties.

Uit het verleden is het voorkomen van de zandhagedis bekend. Tijdens de zomer zijn er geen zomerkolonies van vleermuizen aangetroffen. Wel is het gebied in deze periode in gebruik als jachtgebied voor dwergvleermuizen. Er zijn geen winterverblijfplaatsen geconstateerd. Van de landzoogdieren is het voorkomen van wezel en bunzing het vermelden waard.

Ecologisch Adviesbureau B.Kruijsen: http://www.natuuradvies.nl/
Download onderzoeksrapport: http://www.natuuradvies.nl/downloads.php
Hembrugterrein: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/hembrugterrein/

 

Brandweer Weesp redt kringenwetzwembad

Bron: Kabelkrant Weesp, d.d. 24-2-2009 (met aanvullingen)

Zwembad WeespAdequaat optreden van de brandweer van Weesp zorgde er op dinsdag 24 februari voor dat een rijksmonument behouden is gebleven. Het gaat om het pand van de roeivereniging aan de Utrechtseweg. Oorspronkelijk was het een gebouw voor een openlucht zwembad, dat geheel in hout en riet is uitgevoerd omdat het in de middelbare kring van de Vesting Weesp is gebouwd.

Het hout achter één van de kachels was door de jaren heen zo droog en bros geworden, dat het vlam vatte. Aangezien het een houten pand is met kap van riet moest er doortastend gehandeld worden. Daarom werd er een gat in de muur gemaakt zodat ook het isolatiemateriaal kon worden natgespoten.

Kabelkrant Weesp: http://www.kabelkrantweesp.nl/
Vesting Weesp: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp/
Kringenwet: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kleine-werken/kringenwet/
Reageren op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=2&t=498

 

Pakket maatregelen tegen recessie

Bron: persbericht provincie Noord-Holland d.d. 24-2-2009

HembrugterreinDe provincie neemt maatregelen om de gevolgen van de economische recessie in Noord-Holland zo goed mogelijk op te vangen. In totaal wordt bijna 1 miljard euro geïnvesteerd in projecten op het gebied van mobiliteit, sociale infrastructuur en duurzaamheid.
€ 400 miljoen komt uit de 1e investeringimpuls en daar is in de startperiode van deze recessie nog € 500 miljoen bijgekomen in de vorm van een 2e investeringimpuls. Waar mogelijk worden projecten naar voren gehaald. Dat hebben Gedeputeerde Staten vandaag besloten.

De herstructurering van het Hembrugterrein en het middenhavengebied in Velsen worden eerder uitgevoerd dan gepland. [...] De provincie gaat investeren in de Stelling van Amsterdam, zoals Fort aan het Pampus.

Volledig persbericht 'Pakket maatregelen tegen recessie': http://www.noord-holland.nl/thema/nieuws/actueel/Pakket_maatregelen_tegen_recessie.asp
Hembrugterrein: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/hembrugterrein/
Fort aan het Pampus: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/pampus/

 

Tentoonstelling munitie en wapens in Fort bij IJmuiden

Bron: Haarlems Dagblad d.d. 24-2-2009

Fort bij IJmuidenHet Fort bij IJmuiden krijgt dit jaar een permanente tentoonstelling van wapens en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. In het fort voor de sluizen van IJmuiden zijn straks onder meer pistolen, machinegeweren, kogels en mijnen te zien.

De collectie is van de eind 2005 opgerichte stichting Atlantikwall Wapens & Munitie (AWMM). Leden hebben een grote verzameling munitie.
Af en toe was een deel van de collectie te bezichtigen in een grote Duitse bunker bij IJmuiderslag in IJmuiden. De stichting was al lange tijd op zoek naar een permanente museumlocatie. De bunker bij IJmuiderslag is daarvoor te vochtig.

AWMM benaderde forteilandexploitant PBN. Die stelt twee ruimtes in het fort beschikbaar, onder voorwaarde dat de tentoonstelling voor iedereen toegankelijk is.

Artikel in Haarlems Dagblad: http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/ijmond/article4414698.ece/Tentoonstelling_munitie_en_wapens_op_Forteiland
Reageren op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=4&t=499
Fort bij IJmuiden: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ijmuiden/
AWMM: http://www.awmm.org/
PBN: http://www.pbn.nl/

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)