Sluit [X]   
 

Marinevliegkamp Schellingwoude in 1919: ongeval met watervliegtuig Friedrichshafen FF 33L, V-15 Sergeant vliegtuigmaker A.S....

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 188

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 188
(7de jaargang, 25 februari 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Dan is er in bijna twee weken niets te melden. En zo is er binnen 24 uur weer een nieuwsbrief vol - voorwaar een korte winterstop!

Deze nieuwsbrief begint met een lange lap tekst van de provincie en de eerste aankondiging voor een excursie in het aanstaande seizoen. Ook nieuws over de verkoop van de Kustbatterij bij Diemerdam.
En tevens een oproep over een neergestorte bommenwerper, enige achtergrond over informatieverzoeken en interessante historische films die online te bekijken zijn.

Tot de volgende nieuwsbrief!

 

Provincie stelt 95 miljoen beschikbaar voor zorg, welzijn en cultuur

(Persbericht van de provincie Noord-Holland d.d. 16 februari jl.; gesignaleerd door Stefan Toth)
(Let vooral op punten 14 en 18!)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben een lijst opgesteld met 21 projecten die bijdragen aan meer zorg voor jong en oud én aan betere toegankelijkheid van kunst en cultuur voor de inwoners van Noord-Holland. Voor de uitvoering van die projecten trekt de provincie € 95 miljoen extra uit. De lijst wordt aangeboden aan Provinciale Staten. Die zullen de voorstellen voorleggen aan de inwoners van Noord-Holland en aan de hand van hun reacties definitief besluiten aan welke projecten het bedrag van € 95 miljoen in de komende jaren wordt besteed. (Zie lijst onderaan het persbericht).

Vorig jaar in mei 2004 spraken Provinciale Staten (PS) de wens uit € 500 miljoen extra te willen investeren in wegen, openbaar vervoer, economie en zorg. Voor dat laatst genoemde onderdeel ”Investeringsimpuls voor zorg, welzijn, jeugdzorg en sociaal –culturele infrastructuur” werd een bedrag van € 95 miljoen geoormerkt. Doel: een stevige impuls geven aan verbetering van de leefsituatie van ouderen (ook op het platteland), gehandicapten ( b.v. sportmogelijkheden), dak -en thuislozen (opvang) en jongeren (voorkomen dat ze in de jeugdzorg terecht komen en als dat niet lukt, zorgen dat ze de juiste opvang krijgen). Verbetering van de leefsituatie betekent ook verbetering van de toegang tot het aanbod van cultuur en cultureel erfgoed in Noord-Holland. Van de € 95 miljoen is daarom € 29 miljoen voor cultuurbereik én cultuurbehoud uitgetrokken.

Een flink deel van de investeringsimpuls zal in deze statenperiode (tot het voorjaar van 2007) daadwerkelijk worden besteed. Vast staat dat de voorgestelde projecten niet van de grond komen zonder provinciale bijdrage. Samenwerking met gemeenten en instellingen is ook essentieel omdat de provincie alleen investeert als ook anderen bereid zijn hun aandeel erin te leveren.

Vast staat ook dat van die € 95 miljoen in ieder geval geïnvesteerd wordt in wijksteunpunten, mantelzorg en kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie én aan het wegwerken van wachtlijsten in de jeugdzorg. Daarover zijn al besluiten genomen. De overige projecten die op de lijst staan heeft de voor Zorg en Cultuur verantwoordelijke gedeputeerde Rinske Kruisinga geselecteerd op basis van bekende en dringende knelpunten in de zorg, jeugdzorg en cultuur in de provincie Noord-Holland.

Als Provinciale Staten een definitief besluit over de projectenlijst hebben genomen zullen GS de Staten jaarlijks voorstellen doen ter uitvoering van die projecten.

Gedeputeerde Staten hebben de volgende projecten op de lijst “Extra Investeringsimpuls Zorg&Welzijn, Jeugdzorg en Sociaal-culturele infrastructuur” gezet. Tussen haakjes de resultaten die het college met investeringen van de provincie en derden wil bereiken. .

 1. Vijf extra voorbeeldprojecten Wonen Welzijn en Zorg,( in vijf kleine gemeenten bestaat een samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg)
 2. Wijksteunpunten breed (in 2015 zijn er ruim 30 wijksteunpunten gebouwd)
 3. Mantelzorg (meer ondersteuning voor mensen die hiermee bezig zijn)
 4. Kleinschalige woonvormen (in 2010 zijn er 24 nieuwe woonvormen voor mensen met dementie)
 5. Wonen plus (ondersteuning van projecten van vrijwilligers die mensen helpen met klussen en boodschappen)
 6. Leefbaar Platteland, (in minimaal 20 kleine kernen zijn accommodaties aangepast of verbeterd voor functies als bibliotheek, ontmoetingsruimten, eerste lijnsgezondheidszorg. In 2009 kan in 5 kleine kernen gebruik worden gemaakt van diensten en faciliteiten in zogenoemde Hartwinkels.)
 7. Opvang zwerfjongeren en daklozen (verbetering van opvang door samenwerking met centrumgemeenten. Oplossing van knelpunten in opvang daklozen op Schiphol en andere locaties.
 8. Stimuleren Breedtesport (ondersteuning en training van vrijwilligers bij sportverenigingen)
 9. Verbetering infrastructuur breedtesport (voor 2014 zijn regionale sportvoorzieningen toegankelijk voor gehandicapten)
 10. Aanvalsplan Jeugdzorg (terugdringen wachtlijsten. Het zorgaanbod wordt uitgebreid. In 2005 al met 48 plaatsen intensief ambulante hulpverlening, 59 pleegzorgplaatsen, 6 plaatsen therapeutische gezinsverpleging, 5 plaatsen crisisopvang en een paviljoen met 8 plaatsen residentiele hulp in Heerhugowaard)
 11. Aansluiting met gemeentelijk jeugdbeleid (niemand mag buiten de boot vallen. Goede afstemming tussen gemeenten , provincie en bureau Jeugdzorg)
 12. Zorgaanbod voor jongeren met een ernstige gedragsproblematiek ( uitbreiding met 40 plaatsen)
 13. Verbetering spreiding speciaal onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen(gemeenten in staat stellen scholen te bouwen voor speciaal onderwijs waar dat nog niet is, zoals in Den Helder en in het Gooi
 14. Vergroting bekendheid en publieksbereik van ons culturele erfgoed
 15. Verbetering van museumaanbod (in 2008 zijn 5 musea dusdanig verbeterd dat het bezoekersaantal omhoog gaat)
 16. Verbetering en uitbreiding van theaters en podia
 17. Investeringen in (basis-)bibliotheken (zowel gebouwen als ICT aanpassen aan de eisen van moderne tijd. In kleine kernen blijft bibliotheek (gebouw of bus) bestaan)
 18. Stelling van Amsterdam (elf historische onderdelen worden gerestaureerd en voor publiek toegankelijk gemaakt)
 19. Industrieel Erfgoed Noordzeekanaal (twee complexen langs het kanaal worden opgeknapt en opengesteld voor het publiek)
 20. Een internationaal publiekscentrum met als thema droogmakerijen en waterbeheer in Noord-Holland (het Watericoon, streefdatum 2008)
 21. Behoud en beheer archeologie (Oer-IJ, Groetpolder de Gouw en Waterland)

<http://www.noord-holland.nl/>
<http://www.noord-holland.nl/thema/nieuws/persberichten/Investeringsimpuls_zwc.asp> (Persbericht)
<http://www.noord-holland.nl/Images/65_67557.doc> (Nota Investeringsimpuls)

 

Eerste voorjaarsrondleiding in Fort Krommeniedijk

(Persbericht van Landschap Noord-Holland d.d. 21 februari jl.)

Landschap Noord-Holland heeft fortenkenner Kees Bruins weer bereid gevonden* op zaterdag 5 en 26 maart een rondleiding te geven in een fort uit de Stelling van Amsterdam.
Het is de eerste openstelling van dit seizoen. In april en mei volgt nog een speciale avondexcursie. Het gaat om Fort Krommeniedijk bij het gelijknamige dorp aan de Lagendijk.

Kees Bruins leidt geïnteresseerden rond in de forten en vertelt over alle bijzonderheden. De gehele Stelling van Amsterdam staat op de Erfgoedlijst van de Unesco. Landschap Noord-Holland beheert delen van de Stelling, inclusief de liniedijken. Mensen die een paspoort hebben van de Stellingmaand 2004 en stempels verzamelen, kunnen dit ook nu meenemen.

De excursie op 5 maart start om 15.00 uur, die van 26 maart start om 10.00 uur. Beiden duren ongeveer anderhalf uur. De kosten bedragen EUR 2,20 per persoon (kinderen EUR 0,75, beschermers Landschap Noord-Holland EUR 1,70). Aanmelden is noodzakelijk, per keer kunnen er maximaal 20 deelnemers mee. U kunt zich opgeven door te bellen met de InformatieWinkel telefoon 0251-362 762.

<http://www.landschapnoordholland.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/krommeniedijk/>

* Red.: 'bereid gevonden'??? Ze kunnen Kees niet tegen houden!

 

Kustbatterij bij Diemerdam verkocht

Afvalzorg NV gaat de Kustbatterij bij Diemerdam verkopen aan Stadsherstel Amsterdam NV. Stadsherstel bezit al de naastgelegen Kringenwetboerderij Zeehoeve die momenteel gerestaureerd en herbouwd wordt om als werkplaats voor Maatwerk/Stichting Herstelling te gaan dienen.

Een zeer betrouwbare bron meldt dat de fortwachterswoning op de batterij door Stadsherstel verhuurd zal gaan worden aan Stichting Herstelling. Zij zal hier haar kantoor in gaan vestigen en het Muizenfort te Muiden verlaten.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/diemerdam/>
<http://www.herstelling.nl/>

 

Forten en bunkers gevraagd

De afgelopen weken was er werkelijk een lawine van informatie-verzoeken, mede in mijn hoedanigheid als webmaster van Forten Info.
De ene helft vroeg of ik nog forten en bunkers te koop wist. De andere helft wil een (huwelijks)feest geven op een fort. Een enkeling zoekt een fort voor een theater-productie of bouwtekeningen voor een schoolproject.
In het Forten Info Gastenboek verscheen zelfs deze oproep:

"Ik moet verhuizen van Vlissingen naar de Amsterdam, vanwege werk. Echter ik heb daarvoor ook huisvesting nodig, nu lijkt het mij geweldig om op een fort te wonen. weet iemand waar ik dan moet zijn of wat voor mogelijkheden er zijn. Als je iets weet bel of email mij"

Lijkt elke abonnee dat niet geweldig? Achteraan aansluiten!

<http://www.forten.info/gastenboek/>

 

Op zoek naar een Vickers Wellington

(door Ruud Pols)

Om 21:59 uur (GMT) op donderdag 8 mei 1941 steeg een Wellington "Z" op van RAF vliegbasis Waterbeach met zes bemanningsleden voor een solo-vlucht om een 4.000 pond bom op Berlijn te werpen.
Op de terugweg is het vliegtuig neergestort, mogelijk geraakt door een luchtafweereenheid in de toenmalige Festung IJmuiden.

Ian werd geboren nadat zijn vader was gesneuveld dus hij heeft hem nooit gekend. Als de laatste rustplaats kan worden gevonden, dan kan Ian eindelijk zijn zoektocht beëindigen. Informatie is dan ook van harte welkom.

Het hele verhaal (in de Engelse taal) is te lezen op:
<http://www.bunkerarchief.nl/ian_vickers>

 

Polygoon

Het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid heeft een aantal films in haar collectie online staan. Voor militair erfgoed in de omgeving van Amsterdam zijn de onderstaande leuk om te zien.
De verwijzingen zijn voor de Realplayer Breedband streams. Als je smalband hebt, vervang dan 'bb' door 'sb'. En als je Windows Media Player wilt gebruiken, vervang dan '.rm' door '.wmv'
<http://www.beeldengeluid.nl/>

Nederland Mobiliseert (1939)
<http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/ibg/sn303042-bb.rm>

De Atlantikwall (1944)
<http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/ibg/sn147011-bb.rm>

Vrouwen als helpsters bij meetinstrumenten van de Duitse luchtdoelartillerie (1944)
<http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/ibg/sn352012-bb.rm>

Bunkers op Texel verdwijnen (1950)
<http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/ibg/sn143008-bb.rm>

Amsterdamse studenten bezetten pampus (1962)
<http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/ibg/sn334022-bb.rm>

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Tot maart 2005 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Dan is het een jaar geleden dat ik een voorstel over het bezoekerscentrum deed. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)