Sluit [X]   
 

Kapitein-ingenieur Genie van Rijsbergen in 1901: benoemd tot kapitein

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 144

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 144
(6de jaargang, 5 mei 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

4 & 5 Mei

Vroeger moest ik me op 4 mei om 11.00 melden in het Bureelgebouw van de Oranje Nassau Kazerne te Amsterdam. Toen was de Nationale Herdenking nog 's middags op de Dam. En als zeeverkennertje mocht ik helpen de kransen aandragen. Sindsdien komt het er nooit meer van maar ik wil de oorverdovende stilte nog wel eens meemaken.
<http://www.oorlogsmonumenten.nl/>

Wat betreft de bevrijding wijs ik nogmaals op een serie foto's die de afwachtende en later vreugdevolle bewoners van Diemen en Betondorp in mei 1945 laten zien:
<http://www.huyser.net/LibAdam/>

Prettige bevrijdingsdag!

 

Nota Ruimte

Op 27 april jongstleden heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) de Nota Ruimte aan de Tweede Kamer gezonden.
De nota is ook te vinden op de website van het ministerie. Ik heb de nota niet gelezen maar twee relevante paragrafen opgezocht, die hieronder volledig zijn overgenomen.
<http://www2.vrom.nl/notaruimte/>

Nationale landschappen

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame en nationaal kenmerkende kwaliteiten op landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurlijk gebied. Deze kwaliteiten moeten worden behouden, duurzaam beheerd en waar mogelijk versterkt. Uitgangspunt is ’behoud door ontwikkeling’: mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt (ja, mits principe) zijn binnen Nationale landschappen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Er is ruimte voor ten hoogste de natuurlijke bevolkingsgroei (migratiesaldo nul) en voor regionale en lokale bedrijvigheid.

Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor nationale landschappen. Het rijk zal het streekplan hierop toetsen. De begrenzing van het nationale landschap Groene Hart is door het rijk in de Nota Ruimte vastgesteld en moet door provincies worden overgenomen.

Met het oog op het specifieke karakter van de Stelling van Amsterdam, stelt de Nota Ruimte hier geen nadere eisen, naast de uit de status van werelderfgoed voortvloeiende verplichtingen en verantwoordelijkheden. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat het rijk uit van het ‘Linieperspectief Panorama Krayenhoff’.

Werelderfgoed

Nederland kent zes gebieden en gebouwen die op basis van een nationale voordracht door de UNESCO op de lijst van Werelderfgoederen zijn geplaatst, waarmee wordt aangegeven dat het cultureel en/of natuurlijk erfgoed is, van uitzonderlijke universele betekenis. Het zijn het voormalig eiland Schokland, de Beemster, de Stelling van Amsterdam, het Molencomplex Kinderdijk, Het Woudagemaal in Lemmer en het Rietveld-Schröder huis in Utrecht. Daarnaast is er een aantal gebieden en objecten op de voorlopige lijst geplaatst, waaronder de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De rijksoverheid heeft de internationale verplichting en verantwoording om de bescherming van de werelderfgoederen in eigen land via bestaande instrumenten te realiseren. Voor de werelderfgoederen geld dat de aanwezige gebouwde en archeologische monumenten in principe voldoende zijn beschermd via de Monumentenwet en provinciale en gemeentelijke regelingen.

De benodigde bescherming en ontwikkeling van de gebieden (inclusief de gebieden op de voorlopige lijst) dienen te worden gerealiseerd in streek- en bestemmingsplannen. Het rijk zal in overleg met de betrokken overheden in - aan de UNESCO te overleggen - gebiedsdocumenten vastleggen hoe de instandhouding van het erfgoed planologisch en financieel wordt gewaarborgd.

Het rijk faciliteert de instandhouding door middel van bestaande juridische en financiële instrumenten voor cultureel erfgoed en natuur.

 

Verwijzingen Top 10

De vanaf de Stelling van Amsterdam website meest geklikte verwijzingen Top 10 Aller Tijden:

 1 Nieuwe Hollandse Waterlinie <http://users.bart.nl/~ravelijn/nhw/>
 2 Forten Info <http://www.forten.info/>
 3 Oude Hollandse Waterlinie <http://www.xs4all.nl/~nieko/linie.htm>
 4 Lijst van Werelderfgoed <http://whc.unesco.org/>
 5 Droogmakerij de Beemster <http://www.unesco.org/whc/sites/899.htm>
 6 Atlantikwall Website <http://www.atlantikwall.net/>
 7 Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten <http://www.natuurmonumenten.nl/>
 8 Nederlandse Vestingsteden <http://www.vestingsteden.nl/>
 9 Stichting Herstelling <http://www.herstelling.nl/>
10 Fort Pampus (www.pampus.nl) <http://www.pampus.nl/>

 

Downloaders Top 10

Via de zogenoemde proxy servers en routers van diverse instellingen is in de log van de webserver te achterhalen hoe veel pagina's de medewerkers van die instellingen dit jaar hebben bekeken. Instellingen, zoals het Koninklijk Huis en het Ministerie van Defensie, die werken onder de naam van hun internet provider zijn uiteraard moeilijk of helemaal niet te achterhalen.

 1 Hogeschool InHolland (1568) - hadden een project over de Stelling
 2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1081)
 3 Agronet (608) - o.a. Ministerie van Landbouw, ook medewerkers Projectbureau NHW
 4 Randstad (344)
 5 Natuurmonumenten (330)
 6 Rijksdienst voor de Monumentenzorg (327)
 7 KLM (298)
 9 Wageningen University & Research (254)
 9 TU Delft (251)
10 Tinbergen Instituut (244)

En nog een paar leuke namen dieper in de lijst:
Arcadis BMB (162)
NATO (161)
Shell (139)
Scania (111)

P.S. Weest gerust, deze gegevens zijn niet met de hand geteld.

 

Bezoekerscentrum

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

Nu ook een fort-eigenaar die trekt...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Een artikel uit 1997 gevonden over de schuilkelders onder het Gemeentelijk Handelsentrepot (Hoofdvoorraad voedsel) en de 800 Duitse soldaten die er levend in begraven zouden zijn. Volgens een Duitse dame leven ze nog. Lees het en denk wat je er van wilt denken. Stadslegende? <http://www.dekadekrant.nl/archief/jwmei97.htm> (MH) [Blijkt een geheel verzonnen verhaal maar desalniettemin leuk]

- Het Fort bij IJmuiden mag volgens een artikel in Dagblad Kennemerland vanaf 15 juni weer grote groepen ontvangen. Dan zijn brandwerende deuren en andere maatregelen getroffen. (SSVA)

- Op 20 mei (Hemelvaartsdag) is Fort bij Spijkerboor voor iedereen toegankelijk en kan je de aanpassingen bekijken. Hopelijk later meer informatie, maar dan kan je het alvast in je agenda zetten.

- Op het Militair Terrein Zeeburg staat toch nog een oorspronkelijke loods. Uit welke periode is niet bekend, het staat wel al op een luchtfoto uit 1944. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zeebrug/> (MH)

- Na de stijging met 300 unieke bezoekers in maart is het aantal voor april weer evenveel gedaald. Dus weer op ruim 2.700 bezoekers zoals in februari.

- In april heeft een Planet ADSL abonnee (ip3e83bdac.speed.planet.nl) de gehele website en de helft van Forten Info gedownload. Waarom zou je die 85 Mb en 50 Mb willen hebben?

Met tips en informatie bijgedragen door Marcel Hessels (MH). Met nieuwsberichten gesignaleerd in de media door Stichting Stelling van Amsterdam (SSVA).

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)