Sluit [X]   
 

Soldaat van de Vrande in 1910: uitstel van eerste oefening

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-5-2024

De Stelling van Amsterdam - Documenten

Acte van Verkoop Fort aan het Schiphol

Hieronder volgt een kadaster-kaart en de Acte van Verkoop voor de grond in de gemeente Rietwijkeroord (nu gemeente Amstelveen) voor een groot deel van de grond nodig voor de bouw van en toegangsweg naar het Fort aan het Schiphol. Het fort werd op oud land gebouwd en behoorde later, door het graven van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, tot die polder.

De schrijfstijl, taal en opmaak zijn zoveel mogelijk behouden. Totaal verkocht oppervlak bedroeg 8 bunder 37 roeden en 57 ellen
Verklaring van gebruikte afkortingen oppervlaktematen: B = Bunder, R = Roede en EL = el.


Kadaster
Een deel van het Minuutplan van het kadaster van enkele van de genoemde percelen. Links ligt de Haarlemmermeer, eronder is gebied van de gemeente Aalsmeer.
In fijne potloodlijnen is het fortterrein, de kade van de te graven ringvaart en de toegangsweg aangegeven.

Provincaal Noord Holland

Acte van Verkoop ten
behoeve van het Rijk

Besluit 23 November 1842 6

Bedrag van de verkoop
f 8556 =

16 Apr 1843
Inkoop grond Fr
Opdr van
C. Diemont

Heden den zestiende September acht Tien Honderd drie en veertig, zijn voor ons Staatsraad Gouverneur der provincie Noord Holland, krachtens aanschrijving van het Departement van Oorlog van den 18 february 1843 H.G. A. verschenen de weledel gestrenge Heer M. Christiaan Diemont, advocaat wonende te Amsterdam, die verklaarde aftestaan, te verkopen en overtegeven aan het Koninkrijk Der Nederlanden, gelijk nog bij deze (onnederaefslijk) en voor altijd in vollen en vrijen eigendom afstaat verkoopt en overgeeft de navolgende gronden gelegen in den Rietwijkeroorden polder Gemeente Rietwijk en Rietwijkeroord bekend bij het kadaster Sectie B

    B R EL
N 205 Een stuk weiland waarvan wordt afgestaan 2. 32. 49?
N 206 " ". 16. 80
N 208 " 2. 06. 15
N 210 " ". 32. 21
N 211 "   25. 90
N 212 " 1. 13. 40
N 213 "   211. 50
  Keerkade weiland wordt afgestaan   99. 80
N 218 Een gedeelte water wordt afgestaan   69 32

Geschiedende deze overdragt door den verkoper onder vrijwaring van alle lasten of verbonden hoe ook genaamd aannemende daarvandoor behoorlijke verklaringen van den hyptheek bewaarder voor het ontvangen van het mandaat van betaling ten genoege van den staatsraad gouverneur den provincie te doen blijken terwijl het verkochte door den verkoper dadelijk na de ontvangst van de hierna te vermeldene koop ter beschikking van het departement van oorlog zal worden gesteld. Zijnde werden overeengekomen

1e Dat de sloten door de nummers 210 en 211 in dienwaege zullen gegraven worden dat van dezelve niets meer wordt afgegraven dan het afgestane.
2e Dat eene behoorlijke toegang tot de gemelde nummers worde gemaakt door het aanbrengen van dammen.
3e Dat de over 1843 betaalde rijksgram lasten alsmede de Rijnlands gelden en polderlasten voor een derde zullen teruggeven worden.

Op de voorschreven voorwaarden is men onder nadere goedkeuring en bekrachtiging van het Departement van Oorlog dat dezen afstand en verkoop overeenkomen voor de som van acht duizend twee en tachtig gulden vijftig cents, ter wijl bovendien aan den verkoper zal teruggegeven worden voor een gelaste expeditie van het koop contract en trampont in dato 19 november 1835 hiernemens overgelerd, eene som van achtgulden zeventig cents en voor over 1843 betaalde rijks Grondlasten als mede Rijnlands gelden en polder
lasten, door den verkoper op gelijk bedrag berekend, als daarvoor over 1841 door hem is betaald voor een derde gedeelte de som van vier en twintig gulden tachtig cents zoo dat aan den verkooper zal behooren uitbetaald te worden de som van acht duizend een honderd en Zestien Gulden be taalbaar acht weken of vroeger na de bekrachtiging van deze verkoop vrij van zegel, registratie en transcriptie ook genaamd en welke verkoop aldus door ons staatsraad Gouverneur is aangenomen.
Aldus gedaan en in dubbel opgemaakt te Haarlem ten dage, maand en jaren als uuren en hebben getekend
De verkooper De Staatsraad Gouverneur

(get) G.Diemont (get) van Ewijck

N 17 A
Gezien geodgekeurd en bekrachtigd
S’Hage den 26 september 1843
De Minister van Oorlog
(get) List

In dubbelo Gratis geregistreerd te Haarlem den tweeden october 1800 drie en veertig deel achten en veertig folio twintig verso vak vijf
(get) D.H. Crommelis

duplicaat kwitantie overgeschreven den zestiende December 1843 aan het kantoor van de bewaring der hijpotheken te Amsterdam deel 138 n 23 bedragende te zamen twee gulden zeven en vijf cents
De Hyptheekbewaarder
(get) van der Meer de wijs

(Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie, met dank aan Hans Baas, Mijdrecht voor het overtypen)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)