Sluit [X]   
 

Soldaat Vlaanderen in 1955: overleden te Brugge, West-Vlaanderen, België

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 435

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
18de jaargang, nummer 435, 18 mei 2016

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Na de korte dienstberichten (die ook sinds kort weer teruggekeerd zijn) een herinnering voor de dagexcursie waarvan de inschrijving binnenkort sluit. Daarna kort het verhaal achter twee in een nalatenschap aangetroffen metalen voorwerpen. En een pluim voor Mirjam Schaap.
Tenslotte een oproep ten behoeve van de toekomst van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. En - zoals gebruikelijk - het klapstuk, deze keer een trotse aankondiging over onze fortbibliotheek op Fort Uitermeer.

Lees deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2016/nieuwsbrief-435/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 22 juni verschijnen. Bijdragen graag ruim van tevoren toezenden.

Veel plezier!
René Ros
https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

- Op 26 april jl. heeft het Zijne Majesteit behaagd om Peter Claesen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor met name zijn vrijwilligerswerk voor Stichting Forteiland Pampus, (ook) sinds 1998. Onze hartelijke felicitaties aan Peter voor deze terecht verdiende blijk van waardering!

- De man die als een van de eersten een fort van de Stelling verbouwde en vercommercialiseerde, met onherstelbare schade aan het historische erfgoed tot gevolg, verwijt nu anderen hetzelfde te doen... En de doelstellingen van de stichting niet meer onderschrijft maar wel aanblijft!?
Rechtsgang om verbouwing fort vertraagd
Militair Erfgoed ziet af van rechtsgang

- Op 9 mei jl. zijn de zes websites van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam verhuisd naar een nieuwe server en zijn daarom enige tijd onbereikbaar geweest. In totaal zijn die dag 14 websites met succes verhuisd. Hartelijk dank aan Remy Zandwijk voor de adviezen, de maandenlange voorbereiding en de hulp bij deze virtuele verhuizing.

 

Dagexcursie Stelling van Amsterdam (H)

Deelnemers in Fort H tijdens de excursie van 2015.LET OP: Inschrijving tot en met 28 mei aanstaande!

Op zaterdag 4 juni as. zal voor de vijftiende keer de geheel verzorgde, unieke dagexcursie naar een deel van de Stelling van Amsterdam plaatsvinden. Deze keer bezoeken we de Geniedijk Haarlemmermeer met de forten daarin.

We bezoeken Fort bij Aalsmeer, Voorpositie bij Cruquius, Fort bij Vijfhuizen, Fort bij Hoofddorp en de Batterij aan de Sloterweg. Het is de laatste mogelijkheid om het Fort bij Hoofddorp te zien voordat de renovatie begint.
De dag begint om 9.30 uur bij treinstation Hoofddorp en duurt tot ongeveer 16.30 uur, na een wandeling over de Geniedijk.

U bent van harte welkom om deel te nemen en u kunt zich vanaf heden aanmelden! En neem gerust een familielid, kennis of collega mee.
Het aantal deelnemers is beperkt en door voorinschrijving door donateurs is een deel van de plaatsen al geboekt. Meer informatie is te vinden op de webpagina over de dagexcursie en daar kunt u zich ook aanmelden.

Dagexcursie Stelling van Amsterdam

 

Bezoek Batterij aan de Sloterweg tijdens dagexcursie - 21 mei 2016

Tijdens de Dagexcursie StvA 2016 op 4 juni as. is het mogelijk om de binnenzijde van de Batterij aan de Sloterweg te bezoeken, zo laat de gemeente Haarlemmermeer weten. En we nemen dit uiteraard graag op als uitbreiding van het programma.

Het betreden zal geheel op eigen risico zijn vanwege de duisternis, rommel op de vloer, laag plafond, water, roet e.d. Als u de binnenzijde wilt bezoeken, zorg dan zeker voor kleding die vuil mag worden, stevig schoeisel en een zaklantaarn.

Meer informatie is te vinden op de webpagina over de dagexcursie. Via die pagina kunt u zich uiteraard ook aanmelden.
LET OP! 28 mei as. is de laatste dag dat aanmelden mogelijk is. Wees dus op tijd!

Dagexcursie Stelling van Amsterdam

 

Te koesteren metalen herinneringen

Emiel Ros bij de LAACC-bunker bij Olst.Bij overlijdens gaan veel mentale herinneringen verloren maar duiken ook fysieke herinneringen op die niet of nauwelijks ter sprake zijn gekomen. Onlangs was het mijn beurt voor een dergelijke ervaring en ik deel hier twee militaire- annex oorlogsherinneringen die in de nalatenschap opdoken.

In april 2015 overleed mijn vader en bij het uitzoeken van de spullen kwam ik ook militaire zaken tegen zoals documenten en foto's van zijn eigen diensttijd. Waaronder een suikerlepel met het wapen van de luchtdoelartillerie waar hij tijdens zijn diensttijd vanuit de verbindingsdienst gedetacheerd was. Hij heeft onder andere tijdens een oefening in de IJssellinie in de LAACC-bunker van de stuwlocatie van Olst gediend. In 2007 hebben we daar samen een bezoek aan gebracht.

Een andere herinnering is een brief uit 1922 van de Burgemeester en Wethouders van Amsterdam met deze tekst:
"Nu den Burgemeester officieele mededeling is gedaan, dat de vereffening van het Algemeen Steuncomité Amsterdam 1914-1919 is beëindigd, gevoelen wy behoefte, U onzen welgemeenden dank te betuigen voor hetgeen gy belangeloos te dier zaken, ten behoeve van Uw medeburgers in zoo moeilyke jaren, hebt gedaan.
Ten zeerste zouden wy het op prys stellen, indien gy de hierbygaande medaille zoudt willen aanvaarden, als herinnering aan uw werkzaamheden voor het Steuncomité."

Penning Algemeen Steuncomité Amsterdam 1914-1919Bij de brief hoorde een metalen penning met het stadswapen op de ene zijde en de tekst "Algemeen Steuncomité Amsterdam 1914-1919" op de andere zijde. De brief was geadresseerd aan mijn overgrootvader Henricus Bernardus Ros (1873-1941). De overlevering vertelt niet wat hij voor het steuncomité heeft gedaan.

Het Algemeen Steuncomité Amsterdam werd opgericht door de 'Commissie voor armenverzorging in de stelling Amsterdam'. Het had tot doel om steun te verschaffen aan de werklozen wiens aantal door de oorlogssituatie was toegenomen. Dankzij collecties, giften en vooral subsidies kon het comité hen en hun gezinnen financieel steunen maar ook voorzien van kleding, woonruimte en werk.
Op 16 november 1918 werd als onderdeel een Demobilisatie-commissie opgericht die de (werkloze) gedemobiliseerde militairen en hun gezinnen financieel ondersteunde. Op 5 september 1919 was haar laatste vergadering.
In het "Verslag van het Algemeen Steuncomité Amsterdam 1914-1919" uit 1921 worden achterin alle bestuursleden en medewerkers genoemd van het hoofdbestuur, de commissies en de vele districten waarin Amsterdam was ingedeeld. De naam van mijn overgrootvader komt er helaas niet in voor...

Inleiding Archief van het Algemeen Steuncomité Amsterdam 1914 van het Stadsarchief Amsterdam

 

De pluim: Mirjam Schaap

Tekst en foto: René Ros.

Mirjam Schaap en vrijwilliger aan het werk op Fort bij Uithoorn.Het bedrijf van de familie Schaap werd eind 2000 erfpachter van het Fort bij Uithoorn. Cor Schaap was al enthousiast maar was dat helemaal na een gezamenlijke rondwandeling op het fort. Sinds 2003 ben ik mede-gebruiker van het fort in de zin dat een aantal grotere 'gevonden voorwerpen' in het fort mogen staan. Zo heeft zich een soort museum gevormd met onder andere Koude Oorlog 'bunkerbedden'.

Sinds 2010 is Mirjam Schaap de fortcommandant en probeert zij de herontwikkeling op gang te krijgen.
Tot haar verrassing is er spontaan een groep enthousiaste vrijwilligers aan de slag gegaan om waterschade en dergelijke te voorkomen en rondleidingen te geven. Ze doet haar best om iedereen als gelijkwaardige partners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en dat lukt behoorlijk goed.
Ze werkt met veel inzet en overtuiging aan het behoud van het fort op een manier die commercieel is maar hopelijk de geschiedenis van het fort beter respecteert dan op veel andere forten. Ook zij ziet de meerwaarde van een leeg, wat vervallen gebouw en die houding verdient op zich al een algemene pluim.

Een meer persoonlijke pluim krijgt ze voor haar begripvolle bovenkamer en een rechte rug. Terwijl veel mensen zich verre houden van onenigheden en schijnbaar van twee walletjes willen eten, doet zij dat niet. Dat betekent dat partijen die bijvoorbeeld niet met mij door één deur kunnen, niet meer door de deur komen. Dat is op de korte termijn niet plezierig en praktisch maar wel een enorme steun en voor de lange termijn nuttig.
Bij deze wil ik Mirjam danken voor de prettige samenwerking en hoop dat dit, ondanks allerlei externe factoren, in de toekomst mogelijk blijft.

Fort bij Uithoorn
Museum

 

Uitstekende meedenkers gezocht

Tekst en foto: René Ros.

De Denker / Le Penseur door Rodain.Het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam zoekt mensen die mee willen denken over haar toekomst. Van diverse kanten wordt aanbevolen om weer een rechtspersoon te worden. In het najaar van 2016 zal een bijeenkomst worden gehouden om de toekomst te bespreken.

We zoeken niet naar mensen die militair erfgoed alleen maar leuk vinden, juist naar hen die een eigen deskundigheid meebrengen en op een andere, uitdagende manier willen inzetten. Op het gebied van geschiedenis, archief, communicatie, IT, organiseren, financiën, juridisch en bestuur zijn interessante mogelijkheden.
Rechtsvormen zoals vereniging, stichting en zelfs een besloten vennootschap behoren tot de mogelijkheden waarover nagedacht kan worden. Op termijn kunnen geïnteresseerden daar een functie in krijgen maar dat is op dit moment nog niet de insteek.

Heeft u een expertise waarmee u zich verder wilt ontwikkelen in een bijzonder onderwerp? Geeft u zich dan op door een korte motivatie te sturen via onze Vragen & Reacties-webpagina. U ontvangt dan een uitnodiging voor de bijeenkomst in het komend najaar.
Als u dat een stap te ver vindt, dan stellen we het ook op prijs als u een tekst stuurt waarin u schrijft hoe u nu tegen het documentatiecentrum aan kijkt en hoe ú vindt dat het zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen.
We vernemen graag van u!

Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam
Vragen & Reacties-webpagina

 

Fortbibliotheek op Fort Uitermeer

Tekst en foto: René Ros.

De boekenkasten van de bibliotheek.Stichting Uiteraard Uitermeer en het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam zijn verheugd bekend te kunnen maken dat de bibliotheek van het documentatiecentrum ondergebracht is op Fort Uitermeer.

Beide organisaties vullen elkaar daarbij aan en helpen elkaars doelstelling verder te realiseren. Stichting Uiteraard Uitermeer zet zich sinds 2008 in voor de herontwikkeling van Fort Uitermeer bij Weesp.
Het documentatiecentrum is de voortzetting van het in 1998 begonnen historisch onderzoek en het uitdragen daarvan. Zij is hét kenniscentrum over de Stelling van Amsterdam en ander militair erfgoed in de regio. De bibliotheek is financieel mogelijk dankzij haar donateurs.

Het documentatiecentrum heeft haar bibliotheek van recente (niet kostbare) uitgaven in het informatiecentrum op Fort Uitermeer geplaatst. Het gaat om ruim 800 boeken, atlassen, rapporten, folders, kopieën en andere drukwerken. De digitale collectie is niet in de bibliotheek opgeslagen maar kan er wel ingezien worden.

Luchtfoto van Fort Uitermeer.Geïnteresseerden kunnen de bibliotheek elke vrijdagmiddag bezoeken van 14.00 tot 17.00 uur (laatste toegang om 16.00 uur) m.u.v. feestdagen en vakanties. Voor besprekingen en aanvragen van oudere uitgaven kan een afspraak gemaakt worden.
U bent van harte welkom!

Stichting Uiteraard Uitermeer
Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam
Bibliotheek
Partners

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)