Sluit [X]   
 

Munitietechnicus Meerhof in 1981: gepensioneerd

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 266

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam, nummer 266
Thema: Statenverkiezingen Noord-Holland
(9de jaargang, 2 maart 2007)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan ge-interesseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Eind januari zijn alle politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland uitgenodigd hun standpunt over werelderfgoed Stelling van Amsterdam te verwoorden. Deze verkiezingen worden komende woensdag 7 maart gehouden. En alle lezers weten dat de Stelling een van de onderwerpen is waar de functie van de provincie zeer merkbaar is.

De helft van de partijen heeft op het verzoek gereageerd met een artikel, welke hieronder zijn opgenomen. Er zijn geen bijdragen ontvangen van: VVD, CDA, Groenlinks, Partij voor de Dieren, De Groenen. Overigens is D'66 de de enige die de Stelling in haar program noemt.

Zie ook 'Verkiezingen 2007' in Noord-Holland: <http://www.noord-holland.nl/projecten/Verkiezingen/>

Reageren op deze nieuwsbrief kan op het Stelling Forum: <https://forum.stelling-amsterdam.nl/>
De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 14 maart verschijnen.

René Ros

 

Ouderenpartij NH/VSP

Door P.J. Bruijstens, lijsttrekker Ouderenpartij Noord-Holland / Verenigde Senioren Partij.

In zijn algemeenheid is de Ouderenpartij NH/VSP van mening dat bij cultuur het provinciale beleid gericht moet zijn op het stimuleren en ondersteunen van de eigen verantwoordelijkheid van de burger, in die zin kunnen we spreken van een voorwaardenscheppend beleid, waarbij juist de eigen initiatieven vanuit de samenleving ondersteuning behoeven.

Wij hechten grote betekenis aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Stelling van Amsterdam. De grote meerwaarde is mede gelegen in de stichting Herstelling Amsterdam die ernaar streeft om jonge werklozen de mogelijkheid te bieden om onder leiding van ervaren werkmeesters werkervaring op te doen door allerlei werkzaamheden te verrichten om die de forten weer in hun oude oorspronkelijke staat terug te brengen. Hier snijdt het mes aan twee kanten: aan de ene kant een uitstekend werkervarings object, aan de andere kant wordt hiermee gestimuleerd dat de toeristische en recreatieve mogelijkheden van ons cultuuraanbod nog meer kan worden benut.

Ouderenpartij NH/VSP: <http://www.ouderenpartijnhvsp.nl/>

 

Partij van de Arbeid

Door Greet Blokken en Peter Visser (lijsttrekker), Partij van de Arbeid Noord-Holland.

Voor de PvdA Noord-Holland is de Stelling van Amsterdam een werelderfgoed, bijna vergelijkbaar met de grote muur in China. Om ervoor te zorgen dat dit goed wordt beheerd en gebruikt worden terecht provinciale gelden ingezet uit diverse potten. Naast de inzet van stichting Herstelling, die jongeren opleidt via het opknappen van de forten e.d. Uitgangspunt moet blijven dat het niet alleen de forten zijn die deze Stelling zo bijzonder maken, maar de hele infrastructuur van schootvelden, sluizen, liniedijken en sloten. Alleen dan is te zien hoe ingenieus dit waterwerk de vijand ver van de stad moest houden.

Wij pleiten voor de status van beschermd gezicht voor de hele Stelling. De status van Nationaal Landschap is wel eens wat onbekend en dan is plotseling een sloot gedempt of een dijkje geslecht. Samenwerking met eigenaren, gebruikers, gemeenten en waterschappen is van het grootste belang om met respect voor ecologische en natuurlijke waarden dagrecreatie en verblijfsrecreatie verder vorm te geven.

Wij staan voor behoud door ontwikkeling, maar dan wel ontwikkeling in relatie tot de omgeving en met behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het totaal.

Partij van de Arbeid Noord-Holland: <http://www.gewestnoord-holland.pvda.nl/>

 

ChristenUnie-SGP

Door mr.ir. Jan Bezemer, lijsttrekker ChristenUnie-SGP.

De Stelling van Amsterdam is een fascinerend geheel van forten die vanaf de kinderleeftijd reeds tot de verbeelding spreekt. Het vlakke land rond Amsterdam kent nauwelijks hoogteverschillen, en daardoor geven de forten de morfologie van het landschap een repeterend mysterieus en verrassend accent. Zo'n kralensnoer van monumenten van (zelf)verdediging wordt op respectvolle wijze toegankelijk gemaakt voor de hedendaagse bezoeker.

De ChristenUnie-SGP vindt het levend houden van de geschiedenis belangrijk. Wij staan op de schouders van het voorgeslacht. De maatschappij verandert echter, en daarom is niet alles meer functioneel. Dat we nieuwe functies kunnen vinden voor oude bestaande vormen is mooi. Dat jongeren daaraan meebouwen is prachtig, en dat we samen zo - in het bewaren van ons cultuurgoed, en ons landschap - mogen bouwen aan een duurzaam gebruik van dit stukje cultureel erfgoed is schitterend. Wij hopen dat de Provincie dit bewaren van het vernieuwde gebouwde nog lang mag steunen.

ChristenUnie-SGP: <http://noordholland.christenunie.nl/>

 

D'66

Door Joke Geldhof, lijsttrekker D'66 Noord-Holland.

Cultuur omvat ook het leren van hoe het verleden eruit zag. Daarom wil D66 Noord-Holland superzuinig zijn op het cultuurhistorisch erfgoed.
Wij hechten veel waarde aan de monumenten boven en onder de grond, zoals de Stelling van Amsterdam met Fort Pampus en de Hollandse Waterlinie. Om goed te kunnen leren hoe het verleden eruit zag is publieke toegankelijkheid en landschappelijke herkenbaarheid een voorwaarde.

Het blijvend veilig stellen van de monumentale 19de-eeuwse militaire Stelling van Amsterdam vergt meer dan alleen provinciale subsidie voor herstelwerkzaamheden. D66 Noord-Holland wil daarom dat de afzonderlijke forten een functie krijgen. Door het vestigen van atelierruimte zoals in Vijfhuizen, een bezoekerscentrum, een restaurant, een welnesscentrum of groepsaccommodatie zoals in Penningsveer. Samen met gemeenten, bedrijven, waterschappen en particulieren zal actief gezocht moeten worden naar een invulling, zodat er ook geld is voor het beheer en onderhoud.

“Behoud door ontwikkeling” zal in de visie van D66 Noord-Holland de beste garantie geven dat de prachtige Stelling en het verstilde landschap voor toekomstige generaties deel blijven uitmaken van onze rijke cultuurhistorie.

D'66 Noord-Holland: <http://www.d66noordholland.nl/>

 

SP

Door Richard Jan de Graaf, kandidaat SP Noord-Holland.

De Stelling van Amsterdam is een monument. Een herinnering uit een tijd die voor ons zover in het verleden ligt dat hij niet tot ons eigen geheugen behoort. Juist omdat wij, en generaties na ons hier geen directe eigen herinneringen aan kunnen hebben is het belangrijk dat monumenten en verdedigingswerken als de Stelling worden behouden en goed onderhouden. Dit zodat wij lessen kunnen leren uit het verleden.

Van een verre voorouder uit de Wieringerwaard, de gematigde patriot Albert Janszoon Kaan (1760-1819), is het dagboek bewaard gebleven. Ik herinnerde mij dit opeens toen mij werd gevraagd een stukje te schrijven over de Stelling van Amsterdam.

In zijn dagboeken staat hoe hij aan de vooravond van de Engels-Russische invasie van de kust bij Den Helder op 26 augustus 1799 in het holst van de nacht poolshoogte gaat nemen bij het dorp Groote Keeten. Hier ziet hij met eigen ogen de Engelse vloot naderen die van plan is het gewest Holland te veroveren op de Republiek. De Engelsen landen vroeg in de ochtend en in de weken hierop vallen in de moerassige gronden van Noord-Holland onder de soldaten aan beide zijden ettelijke duizenden doden en gewonden. Bij de beslissende Slag bij Castricum zijn de Engelse troepen en hun Russische versterkingen uiteindelijk gedwongen zich over te geven en nemen zij wederom vanuit Den Helder, in alle schepen die zij zo snel kunnen bemachtigen, de aftocht.

Kaan maakt deel uit van een groep burgergezinden die in 1795 gezamenlijk ijveren om te komen tot zelfbestuur voor de Wieringerwaard, nadat na het vertrek van Stadhouder Willem V uit Nederland door de Franse troepen de Bataafse Republiek is uitgeroepen. De Wieringerwaard valt onder het in die tijd nog weinig toegankelijke bestuur vanuit Alkmaar en dit wordt door de burgergezinden als 'regentesk' ervaren. Na het geweldloze uitroepen van het recht op zelfbestuur en het oprichten van een nieuw college van 'ingelanden' wordt de democratisch gezinde Kaan tot schout (burgemeester) verkozen.

Deze verdedigingscampagne aan de slotavond van de achttiende eeuw, waarbij nog eens duidelijk werd dat Amsterdam ook 'vanuit de rug' kon worden aangevallen, maakte deel uit van de discussie, die later mede zou leiden tot het oprichten van de Stelling van Amsterdam.

Bron: 'Geschiedenis en genealogie van de Noord-Hollandse familie Kaan', ISBN 90 6455 379 3, Anna Paulowna 2001, uitgeverij Pirola

SP Noord-Holland: <http://www.noordholland.sp.nl/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)