Sluit [X]   
 

Sergeant Oostwouder in 1914: opkomst voor mobilisatie

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 228

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam, nummer 228
Thema: Programmabureau Stelling van Amsterdam
(8ste jaargang, 20 januari 2006)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA) van Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam (MEGA). Geschreven door René Ros tenzij anders aangegeven.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

De gehele inhoud van deze nieuwsbrief is verzorgd door het Programmabureau Stelling van Amsterdam van de Provincie Noord Holland. Het is gebaseerd op de brief van gedeputeerde R. Kruisinga d.d. 13 december 2005 maar is op een aantal punten geactualiseerd.

René Ros

 

Programmabureau Stelling van Amsterdam – Provincie Noord Holland

Op 1 mei 2005 is het Programmabureau Stelling van Amsterdam van start gegaan bij de provincie Noord-Holland. Het Programmabureau voert het ‘Gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam 2005-2008’ uit, dat GS en PS van Noord-Holland voor de zomer van 2005 hebben vastgesteld. De provincie Noord-Holland heeft als doelstelling behoud en ontwikkeling van de Stelling van Amsterdam. De provincie zoekt voor uitvoering van het gebiedsprogramma nauwe samenwerking met andere partijen in de Stelling van Amsterdam, zoals gemeenten, forteneigenaren en –beheerders en alle andere die de Stelling een warm hart toedragen.

De provincie werkt aan het gebiedsprogramma door projecten aan te pakken rond vier thema’s die hieronder nader besproken worden.

Wanneer u algemene vragen heeft over de Stelling van Amsterdam, kunt u terecht bij de programmamanager Stelling van Amsterdam van de provincie Noord-Holland, Pieterjan van der Hulst, tel. 023-514 36 79.

 

1. Toerisme en recreatie

De provincie Noord-Holland wil de publieke toegankelijkheid en de recreatie en het toerisme in de Stelling van Amsterdam vergroten. Om dit te bereiken wil de provincie onder andere de opzet van een of meerdere bezoekerscentra stimuleren. Daarom is een haalbaarheidsonderzoek voor een bezoekerscentrum gestart. De nu bekende initiatieven en een aantal nieuwe opties worden in het onderzoek meegenomen. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn naar verwachting in het voorjaar van 2006 bekend. In het voorjaar van 2006 komt ook een website met wandelingen rond de stelling gereed. Daarnaast wordt gewerkt aan actualisatie van de ANWB fietsroute rond de Stelling. De Stellingmaand 2006 – die wordt georganiseerd door de Stichting Stelling van Amsterdam in samenwerking met de forteneigenaren en –beheerders – krijgt een nieuwe opzet en het voorlopige programma ziet er veelbelovend uit.
Voor meer informatie over toerisme en recreatie kunt u contact opnemen met Janine Caalders, 023 – 514 41 89.

 

2. Restauraties van forten en andere stellingonderdelen

Een van de activiteiten vanuit het programmabureau Stelling van Amsterdam is het aanjagen en begeleiden van restauraties van forten en andere linie-onderdelen. In het verleden zijn al diverse forten en andere stellingonderdelen gerestaureerd met steun van de provincie. Op dit moment is de conservering van het dak van Fort Pampus actueel. Stichting Pampus is in samenwerking met het programmabureau Stelling van Amsterdam hard bezig om gelden voor de restauratie bij elkaar te zoeken. De provincie Noord-Holland draagt een substantieel deel bij. Als alles volgens plan verloopt zal in de loop van 2006 de conserveringsrestauratie van het dak starten.
Meer informatie kunt u krijgen bij Nanette van Goor, 023 – 514 35 95

 

3. Ruimtelijke ontwikkeling en landschap

De provincie Noord-Holland stelt zich ten doel de cultuurhistorische waarden, de landschappelijke aantrekkelijkheid en de ruimtelijke en functionele samenhang van de Stelling te behouden en te versterken. Dit wil de provincie onder andere bereiken door het maken van een ‘Inspiratieboek Gebiedsaanpak Stelling van Amsterdam’. In 2001 heeft de provincie Noord-Holland door het bureau H+N+S Landschapsarchitecten een ruimtelijke strategie voor de Stelling laten maken (‘Een langzame buitenring in de snelle metropool’). H+N+S heeft nu de opdracht gekregen het Inspiratieboek Gebiedsaanpak Stelling van Amsterdam op te stellen. Het inspiratieboek is een concrete vertaalslag van de ideeën uit de strategie ‘Een langzame buitenring’. In het Inspiratieboek zal staan hoe verschillende onderdelen van de Stelling ontwikkeld kunnen gaan worden.
Voor het maken van het Inspiratieboek zal Recreatie Noord-Holland NV de wensen, ideeën en mogelijkheden bij de gebiedspartners inventariseren. Het is mogelijk dat u hiervoor door Recreatie Noord-Holland NV wordt benaderd. Bij de afronding zullen we alle gebiedspartners in een bijeenkomst informeren en de gelegenheid geven te reageren op het Inspiratieboek. Het Inspiratieboek zal vervolgens de basis bieden om afspraken te maken met de gebiedspartners, zoals gemeenten, waterschappen en grote terreinbeherende organisaties.
Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Bert Walgemoed, tel. 023 – 514 4124

 

4. Economische benutting

De provincie Noord-Holland wil stimuleren dat nieuwe bedrijven zich vestigen op de Stelling van Amsterdam. Natuurlijk is het daarbij van belang dat het bedrijf past bij de uitstraling en het karakter van de Stelling. Op dit moment is bij weinig ondernemers bekend dat forten van de Stelling een aantrekkelijke vestigingsplaats kunnen zijn. De provincie gaat de komende tijd een aantal activiteiten ondernemen om dit bij ondernemers onder de aandacht te brengen. In 2006 wordt een 'Voorbeeldenboek' uitgebracht. Dit boek brengt de ervaringen van een aantal ondernemers in beeld die op dit moment hun bedrijf voeren vanuit een fort van de Stelling of vanuit een fort elders in en buiten Nederland. Er wordt speciale aandacht besteed aan de succesfactoren voor ondernemen op de Stelling.
Het voorbeeldenboek wordt op een ondernemersdag in 2006 gepresenteerd. Deze dag is bedoeld voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van economisch gebruik van de Stelling van Amsterdam. Over de ondernemersdag zal vooraf worden gesproken met de forten waar we ondernemers een kijkje willen laten nemen.
Meer informatie kunt u krijgen bij Marielle Pfann, tel. 023 – 514 42 43.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)