Sluit [X]   
 

Soldaat Groot in 1911: overgegaan naar Landweer

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 218

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 218
Thema: Enquete Resultaten
(7de jaargang, 3 oktober 2005)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA) van Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam (MEGA). Geschreven door René Ros tenzij anders aangegeven.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Om te beginnen even dit: september 2005 was de drukste maand ooit. Er werden 5.500 bezoeken aan de website gebracht, gemiddeld 185 bezoeken per dag!
De drukste dag was maandag 12 september met 322 bezoeken.

De resultaten van de enquête zijn verwerkt en geven een onverwacht positief beeld over de mening van de abonnees over deze nieuwsbrief. In persoonlijk gesprekken blijkt vaak dat men recente artikelen - over hun specifieke aandachtsgebied - niet kent en dat is, als de enquête een waarheidsgetrouw beeld geeft, een onjuist beeld.
De nieuwsbrief blijkt zeer snel en redelijk grondig gelezen te worden door een publiek dat een goede bevolkingsopbouw heeft wat betreft landelijke verspreiding en opleiding maar minder qua leeftijd.
Vooral door de aangegeven interesses en de vele opmerkingen zijn de resultaten zeker bruikbaar om verdere beslissingen op te baseren. Dat zal in de loop van dit jaar verder tot ontwikkeling komen.

Deze nieuwsbrief bevat drie artikelen die allen over de enquête gaan.

René Ros
redacteur

 

Enquête: de lezers

Er zijn 162 enquêtes ingevuld, verzonden en ontvangen. Als we de recentste 20 abonnees even dispenseren, had verwacht mogen worden dat 350 abonnees zouden reageren. Er is dus door 46% van de abonnees gereageerd, een percentage waar een normale papieren enquête 10 keer jaloers op zou zijn.

Ook aardig is het tempo waarmee de enquêtes binnen kwamen. Aan het eind van de eerste dag was 68,5% (111) ontvangen. Na twee dagen was 80% (131) binnen en na een week 90% (146). In de laatste 10 dagen kwamen er nog 16 binnendruppelen. Zeer waarschijnlijk geeft dat ook aan hoe snel de normale nieuwsbrieven worden gelezen.

Twee respondenten gaven aan in het Verenigd Koninkrijk en Zweden te wonen. De meest genoemde woonplaats is Zwolle (4) en daarna Weesp en Purmerend (3).
In totaal gaven 53 personen een woonplaats op. Iets meer dan de helft (56%) woont buiten de Stelling hetgeen toch wel bewijst dat de belangstelling voor de Stelling breed is en niet uitsluitend een geografisch gebonden psychische stoornis.

Ook de leeftijd blijkt geen beletsel. De jongste is 17 jaar, de oudste 77. En in de 160 opgegeven leeftijden komen vrijwel alle getallen voor in een ongelijkmatige verdeling; de 30-jarigen en jonger lijken ondervertegenwoordigd in vergelijking met de leeftijdsopbouw van de bevolking en zeker van de Internet-gebruikers. De gemiddelde leeftijd is 51,5 jaar, de meest genoemde leeftijden (ieder 9 keer) zijn 55 en 60 jaar.

Qua opleidingsniveau lijken de abonnees meer een afspiegeling van de maatschappij. 61% heeft een opleiding van hoger of wetenschappelijk onderwijs gevolgd. Dat komt redelijk overeen met de 65% van de Nederlandse bevolking tussen 25 en 64 jaar (1999). En dit strookt niet met de wijsheid dat vooral hoog opgeleiden zich interesseren in cultureel-erfgoed.
De cijfers, van hoog naar laag, zijn: HO 36,4%, MO 34,6%, WO 24,7%, overig 2,4%, LO 1,2% en geen 0,6%.

De aanleiding om abonnee te zijn en de interesse in de Stelling is voor slechts 5 personen (3%) uitsluitend vanwege het beroep. Puur persoonlijke interesse is voor 134 (83%) de aanleiding. Voor 23 personen (14%) is zowel beroep als interesse de oorzaak.
De vraag 'Ik ben vooral geïnteresseerd in artikelen over' veroorzaakte veel aanvullende opmerkingen omdat men graag meer keuzes had willen aangeven. Het was echter de bedoeling dat er niet getwijfeld zou worden, maar aangeven waarnaar echt de meeste interesse gaat.
Dat bleek met 28% het archiefonderzoek hetgeen een eigen productie is en overeen komt met onze eigen interesse; hetzelfde geldt voor 'veldonderzoek' (nr. 3 met 19%).
Tweede was, met 25%, de 'activiteiten in de Stelling' en de vierde, met 12%, 'beleidsontwikkelingen overheden'. Voor deze twee zijn we echter afhankelijk van medewerking van abonnees en anderen. Verbetering van de nieuwsbrief om aan deze interesses gehoor te geven lijkt daarom moeilijk te realiseren.
Om te lezen over excursies (9%), bezoekverslagen (3,7%) en wijzigingen aan de website (1,8%) is nog minder belangstelling en dat kan een behoorlijke werk besparing opleveren.

 

Enquête: de nieuwsbrief

Maar liefst 59% van de respondenten geeft aan alle nieuwsbrieven te lezen. Vrijwel niemand leest minder dan 40% van de nieuwsbrieven geheel of gedeeltelijk. Ruim 83% leest van de 10 nieuwsbrieven er 8 of meer.
Van de nieuwsbrieven die worden gelezen, leest 63% de nieuwsbrief helemaal. De overigen, 37%, leest de nieuwsbrieven gedeeltelijk.

Voor 76% is de titel van een artikel de belangrijkste reden om een artikel wel of niet te lezen. De foto's zijn voor 13% het criterium en de gemeente en artikellengte volgen op grote afstand.
De nieuwsbrieven worden per e-mail verzonden (passief) en kunnen ook op de website (met foto's) bekeken worden (actief). De e-mail versie wordt door maar liefst 79% gelezen terwijl slechts 21% de moeite neemt om de nieuwsbrief op de website te lezen.

Wat betreft het aantal artikelen per nieuwsbrief vindt helemaal niemand dat er weinig artikelen zijn. Een ongelooflijke 88% vindt het aantal 'goed' maar 11% gaf 'veel' op.
Een soviet-achtige 93% vindt dat de lengte van de artikelen goed is. Van de overigen vinden iets meer mensen de artikelen lang dan kort.

Tenslotte het eindoordeel van de jury: de punten.
Dat eigenlijk aan niet-abonnees gevraagd zou moeten worden waarom ze geen abonnee zijn, is logisch maar moeilijk uitvoerbaar. Toch dank aan de twee personen die als eindcijfer een 3 gaven, maar waarom ze abonnee zijn is een raadsel. Want blijkbaar moet men toch minstens een 7 geven om abonnee te zijn en te blijven.
Het cijfer 8 wordt door de meerderheid (48%) gegeven. De andere eindcijfers: 7 door 16%, 9 door 27% en een 10 door 6%.

 

Enquête: de opmerkingen

Er werden 62 opmerkingen van verschillende aard gegeven. De meesten (23 stuks) waren in de 'ga door' en 'niet stoppen' categorie. Diverse respondenten gaven aan, uit te kijken naar de nieuwsbrieven.
Alle opmerkingen zijn gelezen en worden ter harte genomen, maar slechts een klein deel kan hier aan bod komen.

Dat meningen ver uiteen kunnen lopen en nooit iedereen tevreden kan worden gesteld bleek al snel:
"Veel gezeur, veel egotripperij, veel informatie maar slecht afgewogen, echt amateuristisch."
"Ik krijg verschillende nieuwsbrieven [...] en als ik moet vergelijken is deze een van de betere nieuwsbrieven die ik altijd als een van de eerste open."

Ook over, wat een abonnee noemde, de 'negatieve grondtoon' kwamen tegenstrijdige reacties binnen.
"Soms is de toon cynisch. Daar stoor ik mij soms aan."
"Persoonlijk vind ik je stijl (licht cynisch af en toe) heel leuk."

De frequentie zou volgens enkelen omlaag mogen:
"Ik denk dat je er verstandig aan doet om de frequentie iets te verkleinen."
"Mag best minder frequent, lijkt me namelijk nogal een klus om dit zo vaak (plus onbetaald) te doen...?"

Over een functie van de nieuwsbrief schreef iemand die beroepsmatig is geabonneerd en in beleid is geïnteresseerd:
"Het is van belang dat de nieuwsbrief duidelijk stelling neemt en blijft nemen inzake de bescherming van de Stelling. Op die wijze kan het als spreekbuis fungeren voor de 'cultuurhistorische factor' in bestuurlijke besluitvorming."

Enkelen stelden een samenwerking met andere organisaties voor:
"Mogelijk is het een idee de nieuwsbrief onderdeel te laten zijn van het erfgoedhuis en het aantal onderwerpen en de lezerskring daarmee uit te breiden."
"Misschien in meer samenwerking met Natuurmonumenten en de VVVs."

Over de invloed op de persoonlijke levenssfeer kwamen de volgende signalen binnen:
"Zonder de website zou ik waarschijnlijk nooit op het idee zijn gekomen eens naar een fort toe te gaan... Nu heb ik denk ik de helft gezien."
"Alles rond de Stelling van Amsterdam blijft mij boeien en op die manier heb ik al een aantal mensen [...] een beetje met dit virus besmet."
"Ik heb alle nieuwsbrieven uitgeprint en op volgorde bewaard." (Hoeveel vellen papier zou dat zijn?)

En vergeef me bij voorbaat voor de noodgedwongen egotripperij van een eenmans-redactie, maar ik moet ook deze categorie vermelden:
"Zonder anderen te kort te willen doen wil ik de heer Ros hierbij buitengewoon complimenteren voor [...] de manier waarop hij heel uitgebreide en gecompliceerde informatie weet te bundelen en te comprimeren."
"De nieuwsbrief lees ik altijd met veel waardering. Wat een rijkdom aan zeer actuele informatie, en toch behapbaar. Er zijn zoveel nieuwsgaarders, die dergelijks nog niet met een voltallige redactie klaarspelen!"
"Het zal ongetwijfeld veel tijd en energie kosten, maar ik zou bereid zijn contributie te betalen."
"Ik heb de indruk dat de Nieuwsbrief door één man wordt gemaakt. Dat is jammer maar wel extra hulde voor de maker."
"Het komt veelal toch neer op enkele, maar sterke schouders."

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)