Sluit [X]   
 

Marinesteunpunt Kudelstaart in 1937: plannen van Nationale Luchtvaart School voor burger-watervliegveld bij Kudelstaart te...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 184

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 184
(7de jaargang, 23 januari 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Met verbazing zagen we een hele stroom aanmeldingen voor de excursie (zie de vorige nieuwsbrief) binnenkomen. In vorige jaren werden de aanmelding door een andere stichting afgehandeld en was er weinig zicht op. Nu is binnen een week na de openbaarmaking al 57% van de beschikbare plaatsen geboekt!

In deze nieuwsbrief informatie over twee mogelijke grote ingrepen in het linielandschap aan twee zijden van Weesp.
Tevens een korte blik naar de forten rond Keulen, Duitsland. En een aardigheidje over F16's die deze week in de Haarlemmermeer 'landen'.

 

Bloemendalerpolder

De Bloemendalerpolder (met bijna onder dezelfde noemer het KNSF-terrein in de Rietpolder) ligt tussen Muiden en Weesp. Behalve het KNSF-terrein, de vm. kruitfabriek De Krijgsman, liggen verspreid in het gebied de restanten van het vm. Duitse Radarstation Seeadler. Het ligt ten westen van (achter) de Vecht, destijds de hoofdverdedigingslijn.
<http://www.knsfmuiden.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden-krijgsman/>
<http://seeadler.forten.info/>

Op 17 januari jl. vond overleg plaats over de nota Ruimte tussen vier vaste commissies van de Tweede Kamer en drie ministers. Het hele (ongecorrigeerde) verslag van het overleg is van de website van de Tweede Kamer te downloaden. Hieronder volgen enkele citaten - zonder commentaar.
<http://www.tweedekamer.nl/>
<http://www.tweedekamer.nl/images/stenogram1_tcm22-43573.doc>
<http://www.regering.nl/>

De heer Van Bochove (CDA):
"Ik ben geen voorstander van het op grote schaal volbouwen van de Bloemendalerpolder, maar op zichzelf zijn er argumenten, gehoord de regio en gehoord datgene wat er verder in dat gebied moet gebeuren, om hier toch ruimte te maken voor beperkte bebouwing. Ik denk daarbij aan geconcentreerde bebouwing rondom het station."

Mevrouw Van Velzen (SP):
"De enige richtlijn die de nota biedt voor het KNSF-terrein aan de rand van het Groene Hart en de Hollandse Waterlinie is dat er een goede vertaling in streek- en bestemmingsplannen moet worden gegeven. Om de saneringskosten te dekken,wil de KNSF huizen bouwen waarmee het grote winsten zal kunnen maken. De gemeente Muiden is blij want er worden gratis en voor niks huizen gebouwd en de grond wordt gesaneerd. De Bloemendaler Polder en het KNSF-terrein liggen echter in de EHS-zone [Ecologische Hoofdstructuur Zone, red.] en ik ben er niet voor om telkens aan alle kanten te gaan knabbelen aan die zone. Zowel de Bloemendaler Polder als het KNSF-terrein moet onderdeel uitmaken van het Groene Hart."

Minister Dekker (VVD, VROM):
"De Bloemendalerpolder is als mogelijke ontwikkeling meegenomen. Ik kom er straks op terug, maar de regio heeft al een redelijk aantal woningen gereserveerd: zo'n 4500."
"In het geval van de Bloemendalerpolder kan met een aantal nieuwe woningen en een integrale gebiedsontwikkeling zelfs de noodzakelijke sanering van het terrein van de voormalige kruitfabriek ter hand worden genomen. Ik heb dan ook grote moeite met de suggesties die ertoe leiden dat het Rijk zich en detail bemoeit met de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder."

De volgende motie over de Bloemendalerpolder is voorgesteld door de leden Van Bochove (CDA), Geluk (VVD) en Van As (LPF) en voldoende ondersteund:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
- constaterende dat het kabinet verstedelijking mogelijk wil maken in de Bloemendalerpolder bij Weesp en daartoe de bestaande grens van het Groene Hart wil aanpassen;
- overwegende dat de Bloemendalerpolder onderdeel vormt van een belangrijke ecologische verbindingszone tussen enerzijds het plassen- en veenweidegebied en anderzijds het IJmeer en dat grootschalige woningbouw in dit gebied daarom ongewenst is;
- voorts overwegende dat in het nabijgelegen Almere voldoende fysieke ruimte aanwezig is om te kunnen voldoen aan de noodzakelijke groei van de woningvoorraad in de Noordvleugel van de Randstad;
- verzoekt de regering, in de PKB [Planologische Kernbeslissing, red.], blz. 157, paragraaf 4.2.5.2 (Verstedelijking in de Noordvleugel), de tweede alinea over woningbouw in de Bloemendalerpolder/KNSF-terrein te vervangen door:
"Met een beperkte aanpassing van de grens van het Groene Hart bij de Bloemendalerpolder/KNSF-terrein wordt daar enige verstedelijking mogelijk. De verstedelijking dient aan te sluiten op de huidige bebouwing bij het station en dient zo vorm te worden gegeven dat belangrijke landschappelijke, ecologische en cultuur-historische waarden worden gerespecteerd. Minimaal tweederde deel van de polder blijft gevrijwaarde van verstedelijking en blijft onderdeel van het Groene Hart.";
- verzoekt de regering voorts, deze nieuwe tekst in de PKB op te nemen als beslissing van wezenlijk belang;
- verzoekt de regering tot slot, in PKB kaart 9, de begrenzing van het Groene Hart in de Bloemendalerpolder voorlopig indicatief weer te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verbindingsweg A6-A9

Ten zuiden van Weesp is het tracé van de verbindingsweg tussen de A6 (knooppunt Muiderberg) en de A9 (knooppunt Holendrecht) weer in beeld als Hoofdwegverbinding Schiphol-Almere. Het alternatief zou capaciteitsvergroting van bestaande wegen zijn: de voorkeur van vele gemeenten en belangenorganisaties.

Het tracé doorsnijdt drie bijzondere landschappen die gekenmerkt worden door vier wateren: het Gein, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Vecht en het Naardermeer. Omdat de hoofdverdedigingslijn hier dubbel was uitgevoerd en eenmaal is verplaatst, doorsnijdt het tracé de hoofdverdedigingslijn van de Stelling en de Nieuwe Hollandse Waterlinie op drie plaatsen. De snelweg zou in de buitenste verboden kring (600-1000 m) komen van: de Batterijen aan het Gein, Fort bij Nigtevecht, Fort Hinderdam en een van de Kazematten Hakkelaarsbrug. De afstand met de Vesting Weesp en het Fort Uitermeer zou tussen de 1.000 en 1.500 meter zijn.

Zelfs voorstanders van de snelweg zullen moeten toegeven dat het een grote ingreep in alleen al het cultuurlandschap van polders en waterlinies is. Of onze gekozen en ongekozen vertegenwoordigers dat belangrijk genoeg vinden? Er zijn in ieder geval al diverse protestclubs ontstaan of uit de mottenballen gehaald. Voor 1 februari moeten eventuele bezwaren zijn ingediend.

<http://www.schiphol-almere.nl/>
<http://www.inspraakvenw.nl/> (online inspraak mogelijk)
<http://www.deuitweg.nl/>
<http://www.spaarhetgein.nl/>
<http://www.weesptegena6-a9.nl/> (met fraaie luchtfoto)

 

Stelling van Keulen

Stichting Herstelling, van de werkervaringsprojecten op de forten, heeft een werkbezoek gebracht aan een soortgelijke organisatie in Keulen, Duitsland. Die organisatie wil aan de slag op de forten rond de stad. Er zijn daar meer forten dan rond Amsterdam (ze konden niet inunderen) en bovendien een slag groter (idem). Wat zij daar een 'tussenwerk' noemen is al groter dan een Stellingfort.

Keulen heeft twee ringen van forten. De bouw van de eerste forten begon in 1816 (grofweg gelijk met onze Nieuwe Hollandse Waterlinie) en bestond uit vijf forten (1818-1825) later aangevuld met zes forten plus vier van bruggehoofd Deutz (1840's). Een tweede ring forten ligt op 2,5 tot 7 km van de eerste ring en heeft twaalf forten en 23 tussenwerken (1873-1881).
In 1880-1890 zijn bijna alle forten gemoderniseerd, o.a. door een extra betondak. Tevens zijn toen achttien munitie gebouwen, achttien artillerie gebouwen en achttien infanterie gebouwen. En in de Eerste Wereldoorlog zijn nog kleine betonnen schuilplaatsen toegevoegd.
In totaal 27 forten en 23 tussenwerken!

<http://www.herstelling.nl/algemeen/nieuws/2005/0118/>
(Bron: A Dictionary on Modern Fortifications)
(Foto: Stichting Herstelling)

 

F-16s in de Haarlemmermeer

De Koninklijke Luchtmacht geeft een F-16 aan het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Amsterdam Airport te Hoofddorp en het Vaktechnisch Opleidingscentrum (VTOC) Fokker b.v. in Oude Meer in bruikleen ten behoeve van de opleiding Vliegtuigonderhoudstechniek. De vliegtuigen worden op respectievelijk maandag 24 januari en dinsdag 1 februari door de bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht met een dieplader bij de scholen afgeleverd.

<http://www.luchtmacht.nl/main/actueel/nieuws/2005/januari/20050120_f16roc.html>

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Tot maart 2005 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Dan is het een jaar geleden dat ik een voorstel over het bezoekerscentrum deed. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- 'Gevangenis komt in Zaandam' op het Hembrugterrein: <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-1--
2395600-1322-723605-,00> (CS)

- 'Besloten vergadering over Forteiland [IJmuiden] onzin' <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-6520--2397437-1488--,00> (CS)

Met nieuwsberichten gesignaleerd door Co Stronck (CS).

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)