Sluit [X]   
 

Milicien de Waart in 1912: ingelijfd bij 10e Regiment Infanterie (4CIIIB) 3e Bataljon

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 171

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 171
(6de jaargang, 19 oktober 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Echt, ik heb mijn best gedaan om deze week eens géén nieuwsbrief rond te sturen. Maar ik ontkwam er niet aan...
Volgende week dan maar proberen?

Overigens zoeken we een penningmeester voor de jonge stichting. We kennen genoeg betrouwbare mensen maar waarschijnlijk weten we niet van hun boekhoudkundige capaciteiten...

 

In memoriam Anne Visser

Mijn eerste ontmoeting met Anne Visser had er een moeten worden uit een lange reeks. Afgelopen zomer beraadslaagde een kwartet personen op een avond bij hem in de tuin in Amersfoort over de te vormen Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam. Zijn expertise op het gebied van militair erfgoed had Anne tot een van de pijlers van het bestuur moeten maken. Ook organisatorisch zag zijn inbreng er substantieel uit: hij zou het penningmeesterschap op zich nemen.

Het riep bij mij gevoelens van ongeloof en verbijstering op, toen ik vernam dat na passeren van de oprichtingsakte en met de eerste activiteiten van de Stichting Mega in het verschiet, een van de bestuursleden is overleden. Mijn medeleven gaat uit naar de familie van Anne, die een veel grotere slag moet verwerken dan een jonge stichting die het gemis van Anne zwaar voelt. De gedachte dat deze stichting haar doelstellingen, die ook Anne een warm hart toedroeg, gaat verwezenlijken moge de nabestaanden tot troost wezen bij de verwerking van het verlies.

Peter Schat,
voorzitter Stichting Mega

 

Column Aartsvijand en bondgenoot

In WaterLIJN nr. 4 van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie stond vorig jaar een column van Anne Visser. Vanwege het overlijden van Anne wordt bij deze het deel van de tekst herhaald waarin hij probeert te achterhalen wat zijn motivatie is. Het gehele artikel is in Nieuwsbrief 111 verschenen.

"Vergeleken met enkele jaren terug, is de belangstelling voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie sterk toegenomen. Enige jaren geleden bespeurde ik soms nog een zekere meewarigheid als ik vertelde geïnteresseerd te zijn in verdedigingswerken. Tegenwoordig kom je dat nauwelijks meer tegen en beseffen de meeste mensen dat interesse voor militaire erfgoed niet hetzelfde is als militarisme.

Militair erfgoed is nu eenmaal ook een deel van onze culturele erfenis. Op sommige dingen uit die nalatenschap kun je trots zijn, op andere niet. Mijn belangstelling betreft vooral de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar dat betekent niet dat andere linies en verdedigingswerken mij niet boeien. In tegendeel, ik moet mij soms zelf in bedwang houden om niet in alles wat ik op dat gebied tegen kom, te verdiepen. Vraagt u mij niet waarom ik mij voor dit soort zaken interesseer. Ik heb geen antwoord op die vraag, hooguit een stortvloed van woorden. Ik heb wel eens getracht mijn belangstelling te analyseren, maar ik kom er niet uit."

Anne is onder grote belangstelling op zaterdag 16 oktober in Amersfoort ter aarde besteld. De sprekers horende heeft hij niet alleen veel in de forten-wereld betekent, maar ook in zijn gezin en familie, de internationale telecommunicatie via PTT/KPN en de gereformeerde kerk als gemeentelid en o.a. als voorzitter van De Luister Post. <http://www.luisterpost.nl/>
Uit een toespraak van zijn zus bleek ook dat Anne zijn belangstelling voor bunkers en forten is begonnen toen hij als kind op vakantie was in de omgeving van Santpoort.

 

Oefenbom

Rond het Fort aan het Pampus zijn al enige keren betonnen oefenbommen in het water aangetroffen. Daarmee oefende de Duitse bezetter het afwerpen van bommen. Elke keer werden de gevonden bommen, standaard voorzien van een hijsoog, door Marine of Rijkswaterstaat opgetakeld en afgevoerd. Stichting Pampus had er graag een willen hebben om aan de bezoekers te laten zien en het verhaal erachter te vertellen.

Ook in onze eigen collectie beton en staal zou zo'n oefenbom niet misstaan. Toen bleek dat Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 een hele stapel van die bommen had liggen op hun Fort bij Veldhuis. Ooit van Staatsbosbeheer gekregen die ze in de Kennemerduinen hadden gevonden. Want ook daar was een oefenterrein.

Een oefenbom kon bij de stichting gekocht worden en zowel wij als Stichting Pampus wilden er een overnemen. Maar het kwam er niet van om de 150 kg beton in een sigaarvorm met metalen staartdelen op te halen. Tot donderdagavond 14 oktober toen Hans Baas en René Ros naar het Fort bij Veldhuis reden en met een takelkraan de twee bommen op een aanhanger kregen. De aanhanger stuiterde niet meer toen we eerst naar Muiden en toen naar ons magazijn Fort bij Uithoorn reden.
We hebben een bom van de aanhanger afgerold en in Muiden bij een van de Pampus-medewerkers afgeleverd. Probeer maar eens zo'n massa via een boot naar Pampus te krijgen! Succes!

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/pampus/>
<http://www.pampus.nl/>
<http://www.arg1940-1945.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/veldhuis/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/collectie/>

 

Studiedag

Op vrijdagmiddag 15 oktober vond in de Bomvrije Kazerne te Muiden een studiedag over de Stelling voor historische verenigingen plaats. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland (MHP-NH) in samenwerking met de Stichting Stelling van Amsterdam (SSVA). Het gehoor bestond uit ruim 30 personen.

De inleiding van de organisator, Carly Misset van MHP-NH, ging over de onzichtbaarheid van de Stelling. Zelf woonde ze zonder het lange tijd te weten zo ongeveer bovenop een Post van Kraijenhoff.

Cor Wagemakers (secretaris SSVA) gaf daarna een presentatie over de Stelling. Geschiedenis, ligging en werelderfgoed kwamen aan bod. Ondanks website, boek en dergelijke is er nog te weinig bekendheid voor de Stelling. De bekendheid bij de hogere overheden is goed maar het algemene publiek weet er nog te weinig van.
En welke waarde heeft de Stelling tegenwoordig? De meesten zijn eigendom van natuurverenigingen met de nadruk op iets anders dan cultuur-historie: NATUURmonumenten, StaatsBOSbeheer enzovoort.

Vanuit de Provincie Noord-Holland is Jacques Peeters tegenwoordig de Stelling-coördinator. Zijn lezing ging over het 'Behoud door ontwikkeling'. Terecht merkte hij op dat de objecten vanaf 1980 zijn beschermd maar de structuur pas sinds 1997 als UNESCO Werelderfgoed.
Hij vatte het H+N+S onderzoek uit 2001 en het Streekplan NHZ samen. Daarbij merkte hij onder andere op dat door "dynamische ontwikkeling het moeite zal kosten om de Geniedijk in stand te houden". Ook opvallend was het voornemen om het schootsveld van Fort benoorden Spaarndam te verbeteren door "aanpassingen aan het ervoor gelegen mobilisatiecomplex".
Momenteel werkt de provincie aan een gebiedsprogramma door het inventariseren van projecten in het gebied. Doelen zijn: inzicht provinciale ambitie, inspiratiebron, bouwsteen voor UNESCO monitor en basis voor cofinanciering door de Provincie. Ook lijkt het erop dat er meer geld vanuit het Rijk gaat komen voor de verschillende kanjer-monumenten.

Carly Misset sloot de studiedag ook af, over de rol voor de historische verenigingen. Er zijn maar liefst 50 historische verenigingen in de Stellingzone. Hoe kan je die verenigingen betrekken en informeren? En hoe kunnen de verenigingen zelf bijdragen?
Ze moeten veel meer worden gehoord en kunnen vroeg bedreigingen signaleren. Ook kunnen ze een dimensie toevoegen aan de planologische ontwikkeling: historische kennis. Terwijl die kennis in het algemeen juist vermindert. Ook kunnen ze lokaal draagvlak genereren en kennis uitdragen in de vorm van het verhaal over de forten.

Vervolgens werden de aanwezigen verdeeld over een Oost en een West groep om kennis met elkaar te maken en van gedachte te wisselen over de ontwikkelingen in hun gebied.
Ook aanwezig was Peter Saal, een van de auteurs van het boek over de Stelling uit 1988. Hij is per 1 oktober consulent geschiedbeoefening en volgt daarmee Carly Misset op.

<http://www.mhp-nh.nl/>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Een verwijzing die bij het item over NSB-ers had gemoeten is die naar een aflevering van Andere Tijden over Dolle Dinsdag en vluchtende NSB-ers en met name de beschoten trein bij Diemen: <http://www.vpro.nl/geschiedenis/anderetijden/index.shtml?4158511+2899536+18545223+18939172>

- Over Dangerous Goods Management welke nu nog is gevestigd in Fort aan de St. Aagtendijk: 'Vragen na afwijzing explosievenopslag' <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-6520--2230321-1488--,00> (CS)

- Afgelopen maandag is de restauratie van de sluis en de inlaatkom bij het Fort bij Kudelstaart begonnen (SSVA)

Met nieuwsberichten gesignaleerd in de media door Co Stronck (CS) en Stichting Stelling van Amsterdam (SSVA).

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven. Zie ook de privacy verklaring.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)