Sluit [X]   
 

Vliegkamp Schiphol in 1920: eerste K.L.M. vlucht naar Londen te Schiphol

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 167

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 167
Thema: Oprichting Stichting Mega
(6de jaargang, 28 september 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Na vijf jaar als particulier aan deze website, en andere nevenactiviteiten, gewerkt te hebben werd het tijd een volgende grote stap te zetten. De website heeft volgens mij in die vijf jaar bewezen een waardevolle bijdrage te leveren aan de bekendheid van en informatie over militair erfgoed in de omgeving van Amsterdam.

Omdat ik sinds enige tijd als zelfstandig ondernemer bezig ben, vond ik een striktere scheiding tussen privé, hobby en werk nodig. Daardoor zou er een beter aanspreekpunt voor derden ontstaan, is het voortbestaan van de website nog beter geregeld en bovendien voelde ik er wel wat voor om er meer mensen direct bij te betrekken en meer activiteiten te ontplooien. En in de hoop dat mijn werk wat ontlast gaat worden.
Kortom, voldoende redenen om een stichting op te richten en onder andere de website daar in onder te brengen. Na maanden van voorbereiding is die stichting afgelopen dinsdag bij de notaris opgericht.
<http://www.reneros.biz/>

Deze nieuwsbrief is de officiele bekendmaking van de oprichting van de nieuwe stichting. Vooralsnog worden hierover vrijwel geen aparte berichten rondgestuurd omdat volgens ons bijna alle direct betrokkenen abonnee van deze nieuwsbrief zijn.

 

Doelstelling

De website heeft al lang niet meer alleen de Stelling van Amsterdam als onderwerp. Het gaat eigenlijk meer over het militair erfgoed in de regio Amsterdam. Daarin neemt de Stelling een voorname plaats in, maar niet de enige. Er zijn meer verborgen bouwsels die de geschiedenis van angst en onzekerheid vertellen.
Dat maakte het kiezen van een goede, duidelijke naam niet eenvoudig. Om bovenstaande reden zou elke naam met de Stelling erin niet juist zijn. Van de paar opties die toen over bleven is het deze naam geworden:

Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam

De afkorting SMEGA klinkt nogal onaangenaam medisch dus we gaan dat anders doen. Bovendien is er nog een leukigheidje als het afgekort wordt tot Stichting Mega. Want behalve dat de stichting veel met megabyte's te maken heeft, wordt het hoofdonderwerp (de Stelling) vaak een mega-singel genoemd.

Het doel blijft eigenlijk hetzelfde als de website al heeft. Namelijk het doen van onderzoek en het informeren onder het motto 'behoud door informatie'. Als iemand niet weet wat iets is, is het eerder weg en gesloopt. Meer formeel is deze tekst in de statuten gekomen:

"Verbreding van belangstelling voor en verdiepen van kennis over de militaire infrastructuur van Amsterdam door de eeuwen heen in het algemeen en de Stelling van Amsterdam in het bijzonder."

met de volgende werkwijze:

  1. Het doen van historisch onderzoek en verzamelen van actuele informatie;
  2. Het verstrekken van voorlichting en het uitwisselen van gegevens, onder meer door middel van het organiseren van rondleidingen, excursies, tentoonstellingen en lezingen;
  3. Het uitgeven van publicaties in druk of op elektronische wijze om het militair erfgoed breed maatschappelijk onder de aandacht te brengen;
  4. Zo nodig het verwerven of beheren van roerende objecten om het behoud ervan te verzekeren.

We zijn dus geen protestclub die bezwaren bij gemeenten indient of aanvragen voor een monumentstatus zal gaan doen. Wat we wel willen gaan doen is het ondersteunen op militair-historisch vlak van gemeenten, historische verenigingen, gidsen en bijvoorbeeld Stichting Menno van Coehoorn en Stichting Militair Erfgoed. Onder andere door onze aansporingen en op basis van door ons aangeleverde informatie kunnen zij hun doelstellingen invullen.

Hetzelfde geldt voor de Stichting Stelling van Amsterdam want ook voor haar willen we een ondersteunende rol gaan spelen voor de militair-historische kant van de zaak. Bij haar is daar weinig kennis over aanwezig en als wij dat soort lezingen, teksten en dergelijke kunnen gaan verzorgen dan heeft zij meer tijd voor onderwerpen zoals de uitwerking van het streekplan. Ook zijn we zeker bereid om een zinvolle en hulpvaardige rol te spelen bij de totstandkoming van een bezoekerscentrum.

<http://www.coehoorn.nl/>
<http://www.militair-erfgoed.nl/>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>

 

Bestuur

Als ik nu de bestuursleden ga noemen lijkt het alsof ik bovenstaande helemaal zelf heb bedacht. Dat is niet het geval want een aantal personen was al in een vroeg stadium bij dit denkwerk betrokken.
Uiteindelijk heb ik de volgende personen benaderd en kwamen we op de volgende taakverdeling: Peter Schat als voorzitter, René Ros (schrijver dezes) als secretaris en Anne Visser als penningmeester. Tevens Hans Baas en Jurgen Lamers als gewone bestuursleden.
Al deze personen zitten op persoonlijke titel in het bestuur, er zijn geen zogenoemde 'kwaliteitszetels' voor afgevaardigden van andere organisaties.

Peter Schat is al vele jaren geïnteresseerd in geschiedenis en de forten. Hij heeft onder andere meegewerkt aan het behoud van Fort aan de Drecht en de tentoonstelling erin gemaakt. Ook geeft hij regelmatig dia-lezingen over de Stelling.
Anne Visser is ook wel bekend als Mister Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) maar als voorzitter van Stichting Militair Erfgoed (SME) zet hij zich landelijk in voor het behoud van militair erfgoed. Voor de NHW heeft hij een vademecum voor gidsen opgesteld.
Hans Baas is in het voorjaar van 1999 besmet geraakt door de Stelling-website. Hij is al regelmatig mee geweest naar archieven en heeft vele forten bezocht. Een handige en praktische man die dan ook de collectie beton en staal gaat beheren.
Jurgen Lamers is de persoon waarmee ik aanvankelijk de website heb opgezet. Hij had echter ook nog andere zaken die de aandacht waardig waren en is op de achtergrond geraakt. Daarom ben ik zeer verheugd dat ook hij de stichting komt versterken. Zijn kennis over munitie en wapens is nuttig, maar bovenal zijn vaardigheid met de metaaldetector. De metaaldetector heeft een slecht imago maar als je systematisch en zorgvuldig te werk gaat vind je vaak dingen die meer informatie over het gebruik van het fort geven. Er zijn al een paar vitrines door gevuld.

Stuk voor stuk mensen die betrokken zijn bij het onderwerp en van aanpakken weten. Er waren wel meer personen die ik in het bestuur had willen hebben maar het aantal leden kon niet te groot worden. Maar medewerkers voor andere taken zijn altijd welkom!

 

Raad van Advies

De Stellingcommandant werd vroeger bijgestaan door een Raad van Verdediging die hem adviseerde over alle mogelijk zaken. Alleen voor overgave aan de vijand was een meerderheid van stemmen van de raad nodig.

Zoiets is een Raad van Advies ook, de leden ervan kunnen gevraagd en ongevraagd het stichtingsbestuur van adviezen en commentaar voorzien. Dat er deskundige personen van aanzien in moeten zitten is dan wel duidelijk.
We zijn dan ook blij dat we Rob Schimmel en Jaap de Zee bereid hebben gevonden om in de Raad van Advies plaats te nemen. Beiden stonden aan de basis van de herontdekking van de Stelling in de jaren 1980. Zo hebben beiden meegewerkt aan het boek over de Stelling uit 1988.

Wat betreft beschermheer of beschermvrouw hebben we wel wat ideeën maar die zijn nog niet uitgekristalliseerd. Suggesties voor betrokken personen met een goed netwerk zijn nog welkom.

 

Logo

Het logo voor de nieuwe stichting is ontworpen door Michel Verhoeks. Na een tweetal ontwerprondes is er een logo uit gekomen dat mooi en krachtig is maar niet eenvoudig. Er zitten veel verwijzingen in zoals een geschutskoepel (verdediging), bastionvormen (algemeen militair erfgoed). Het apestaartje - een verwijzing naar het Internet maar ook de vorm van de stad Amsterdam en de Stelling - is in dit logo teruggekeerd. Maar met een kleine aanpassing zodat de letters G en A van Groot-Amsterdam zijn te lezen.

Onze dank aan Michel voor zijn werk. Hij neemt genoegen met een beloning die bestaat uit het kunnen bezoeken van enkele forten via of met ons.

<http://www.mverhoeks.com/>

 

Notaris

"Op een en twintig september tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr René Johan Willem Jozef Meyer, notaris te Naarden:"
drie van de bestuursleden en op dat moment formeel de oprichters, namelijk Peter Schat, Hans Baas en René Ros. Anne Visser werd door omstandigheden verhinderd. Jurgen Lamers kon door zijn werk als leerkracht niet aanwezig zijn.

Eigenlijk is het een doodsaaie gebeurtenis, het doornemen en gedeeltelijk voorlezen van de oprichtingsakte om het vervolgens te ondertekenen. Maar we hebben er toch iets gezelligs van gemaakt.
Na afloop zijn we een bak koffie gaan drinken in de bergloods van het nabijgelegen Werk IV. Tevens een rondje gelopen over het fraaie gebied - waardoor we zijn gaan twijfelen of we het werkgebied van de nieuwe stichting wel goed hebben gekozen. Van de werkmeester van Stichting Herstelling Gooi en Vechtstreek kregen we een rondleiding (zie foto) en de eigenaresse van Vernissage gaf een toelichting. Om onderling echt over onze eigen stichting te kunnen praten zullen we een bestuursvergadering moeten beleggen...

<http://www.notarisnaarden.nl/>
<http://www.fortwerk4.nl/>
<http://www.herstelling.nl/gooi/>
<http://www.vernissage.nl/>

 

Plannen

Er circuleren diverse plannen bij ons. Maar we beginnen rustig en moeten eerst een en ander op de rails krijgen. We hebben een behoorlijke oprichtingssubsidie van de Stichting Menno van Coehoorn gekregen en de notaris was ook uitermate betrokken. Maar bronnen van inkomsten om de plannen mee te financieren zullen in de komende tijd aangeboord moeten gaan worden.
Los daarvan zullen we in overleg treden met diverse organisaties en personen over met name samenwerking. Tevens zullen diverse eigendommen, rechten en plichten die ik persoonlijk ben aangegaan waar mogelijk overgedaan worden aan de stichting.

<http://www.coehoorn.nl/>

 

Meer informatie

Meer informatie over Stichting Mega is te vinden via http://www.stichting-mega.nl/
Te zijner tijd zal deze website zelfstandig gaan bestaan en meer informatie gaan bevatten. (Sinds 16 januari 2005 het geval.)

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)