Sluit [X]   
 

Vliegkamp Schiphol in 1920: eerste K.L.M. vlucht naar Londen te Schiphol

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 124

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 124
Thema: Vijfde verjaardag
(6de jaargang, 3 januari 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Nieuw jaar

Via deze weg wil ik alle abonnees en andere lezers een V O O R S P O E D I G  2 0 0 4 ! ! ! toewensen.
Moge voorspoed en geluk met ons allen zijn.

Wenskaart

Maar ik wil even terug in de tijd, naar 1999. Op 3 januari van dat jaar ging de website de openbaarheid in, na een jaar van voorbereidingen. Dat is dus vandaag precies vijf jaar geleden! Realiseer je eens wat er in die tijd op het Internet en daardoor met de maatschappij is gebeurd! Ik ga me er oud door voelen!
In 1999 hadden maar een paar gemeenten en organisaties een eigen website zodat ik maar adresgegevens publiceerde. Als ik een archief vroeg om een bepaald archiefstuk op de website te mogen plaatsen was ik de eerste die het vroeg en kostte het antwoord enkele weken vergaderen.

Ik zat toen op de universiteit te Internetten of met een 33.6 bps modem in te bellen, net als de andere hoger opgeleide blanke mannen met boven-modaal(?) inkomen. Had ik enige commerciële visie gehad dan was ik nu rijk...
Toen was het nog rustig op het net, het grote publiek moest het Internet nog gaan ontdekken via de "gratis" providers. Breedband en virussen kwamen nauwelijks voor. Rond 1998 vond Bill Gates nog dat het Internet niets was, niets is en nooit wat zal worden - omdat het op open standaarden is gebaseerd.
Het WWW protocol bestaat al sinds 1991 maar kwam pas vanaf april 1993 in zwang nadat de browser Mosaic beschikbaar kwam - later de basis voor Bill's Internet Explorer. De Stelling-website bestaat nu dus eigenlijk net zo lang als dat het nog niet bestond...

Maar er is ook heel veel met de website gebeurd. Gemiddeld elke 16 dagen een nieuwsbrief, een stroom aan nieuwe archief-gegevens, het actualiseren van gegevens en meer foto's. De website is in omvang verzesvoudigd! Geen eenvoudige opgave omdat ik naast het - voor jullie zichtbare - onderzoek ook onzichtbaar de website structuur onderhoud en technisch verzorg.
Daar word ik bij geholpen door een grote groep personen waarvan een honderdtal op de 'Dank' pagina worden genoemd. Bij deze nogmaals dank aan allen die me de afgelopen vijf jaar op enigerlei wijze hebben gesteund en geholpen! Met name Jurgen Lamers met de eerste ondersteuning in archief en het veld. De steun van de belangrijkste officiële instellingen blijft echter teleurstellend.
Maar uiteraard gaat mijn meeste dank uit naar mijn vrouw: dank je! Zij gedoogd nogsteeds het door mij ontduiken van huishoudelijke taken en het schijnbaar eindeloze gepraat over mensen, beton en archiefstukken. Maar wat heeft ze een spijt dat de fotograaf onze trouwfoto's heeft gemaakt met het Fort aan de Ossenmarkt op de achtergrond!

Voor mijzelf is de website echter ook belangrijk geweest en niet alleen vanwege de sociale contacten. In 1999 onderging ik vijf ziekenhuis opnames om toch nog 82% zichtvermogen in het rechteroog te verliezen. De hobby was een goede stimulans om niet te lang zielig in een donkere kamer te blijven liggen maar naar buiten te gaan. Ook in de huidige periode is het belangrijk voor me alhoewel ik weet dat ik mezelf eens zou moeten inhouden.
Maar ook realiseer ik me dat we ons eigenlijk in een heel luxe situatie bevinden omdat er genoeg geld en tijd is om interesse in cultuur-historie te hebben. Onlangs hoorde ik iemand klagen dat de consolidatie van het Fort Uitermeer 800.000 euro ging kosten. De klager wist hoeveel ziekenhuisbedden je daarvoor kan verzorgen. Maar waarom zouden al die patiënten beter willen worden als er geen leuke dingen te doen en te zien zijn???

Felicitaties, steunbetuigingen aan mijn vrouw en andere teksten kan je zoals gebruikelijk kwijt in het gastenboek op de website. De eerste felicitaties zijn al per e-mail binnengekomen.
In de volgende nieuwsbrief komen diverse personen aan het woord over het verleden en de toekomst van de website, de effecten ervan en hun ervaringen met de website. Als je hier nog een bijdrage aan wilt leveren kan je dat ook per e-mail sturen.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/gastenboek/>

Mocht je nog een goed voornemen zoeken, dan heb je wellicht wat aan het voornemen dat ik ruim vijf jaar geleden had:
'Doe iets zinnigs, zet de televisie uit' of nog beter: 'Zet de televisie uit, doe iets zinnigs.'

 

Dit jaar een eeuw geleden

Dit jaar worden de volgende forten antiek omdat de bomvrije gebouwen ervan dan precies 100 jaar geleden zijn voltooid:
- Fort bij Marken-Binnen
- Fort bij Hoofddorp
- Fort bij Aalsmeer
- Fort bij Nigtevecht

Daarnaast zijn in 1904 de volgende gebouwen voor de algemene voorzieningen voltooid:
- Pompstation Militaire Drinkwatervoorziening (bestaat nog)
- Militaire Apotheek Zaandam (bestaat nog)
- woning en bergloods Sectorpark Schouw (woning bestaat nog)

Andere bijzonderheden in 1904 waren:
- Op 1 januari 1904 was er 20,5 miljoen gulden aan de Stelling uitgegeven en moest bij een beleg gezorgd worden voor een bevolking van 672.766 personen.
- Gemeente-raadslid J.Ph. Korthals Altes, naamgever van de Graansilo in Amsterdam, overleed.
- De Russische-Japanse oorlog breekt uit en Russische schepen beschieten op de Noordzee vissersschepen van Japan-bondgenoot Groot-Brittanië. Daarom worden de drie stuks 24 cm L/35 geschut van de Kustbatterij bij Durgerdam versneld overgebracht naar Den Helder, vermoedelijk naar de inmiddels verdwenen Oostbatterij. Ze worden vervangen door 15 cm L/24 geschut. Van de Kustbatterij bij Diemerdam is het geschut al in 1895 overgebracht.
- De bouwplannen voor het Fort aan de Fuikvaart zijn vergevorderd maar worden stopgezet.
- Dit is het laatste jaar als Stellingcommandant voor generaal-majoor W. Rooseboom.

 

Het komend jaar

In mei van dit nieuwe jaar zal de Buskruitfabriek "De Krijgsman" in Muiden na 302 jaar haar poorten sluiten.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden-krijgsman/>

Ook wil de provincie Noord-Holland dit jaar tot afspraken komen over plannen binnen en over de Stelling. De bijeenkomsten van november en een inventarisatie van bestaande projecten zal tot maart duren. Daarna volgt een overlegronde en na de zomer wil men afspraken gaan maken.
Hopelijk kan er eens een streefdatum voor het bezoekerscentrum genoemd gaan worden. Het is inmiddels al het eerstgenoemde eindresultaat die men voor 2007 (!) gerealiseerd wil zien. Zo blijkt uit de "Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007", van november 2003, van dezelfde provincie. Daarin zelfs een aparte paragraaf over de Stelling.
<http://www.noord-holland.nl/>

In 2004 is de herdenking van de 300ste sterfdag van de beroemde Nederlandse vestingbouwer Menno van Coehoorn; "ontslaapen is, op den 17 van Lentemaand des jaars 1704, in het 63-ste jaar van zynen ouderdom". Er waren plannen voor een postzegel maar dat is niet tot uitwerking gekomen.
Er komt wel in maart een biografie over Menno van Coehoorn uit. En de Stichting Menno van Coehoorn is bezig met een bewerking van het beroemde boek 'Nieuwe vestingbouw op een natte of lage Horisont.' van hun naamgever.
Bovendien zal de Open Monumentendag 2004 (11 en 12 september) het thema Verdediging hebben.
<http://www.dodenakkers.nl/beroemd/coehoorn.html>
<http://www.coehoorn.nl/>
<http://www.openmonumentendag.nl/>

 

Festiviteiten

Dit jubeljaar wil ik niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan - ondanks een niet aanwezig budget en andere problemen.

Ik wil dit voorjaar een soort Stellingavond als feestelijke bijeenkomst organiseren. Mogelijk op een avond voor of na de jaarlijkse excursie.
De locatie die ik op het oog heb is het Fort aan den Ham alwaar een bar met ervaring gereed staat en de tentoonstelling in het fort is ook voor de abonnees zeker de moeite waard. Daarnaast denk ik nog aan een doorlopend video-programma, vragen en/of discussie.

Het kan echter pas definitief aangekondigd worden als Stichting Fort aan den Ham meer zekerheid heeft over de eigendom- en gebruikssituatie van het fort.
Mochten lezers nog feest-ideeën hebben dan houd ik me van harte aanbevolen.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ham/>
<http://www.fortaandenham.nl/>

 

Stichting

De afgelopen vijf jaar hebben aangetoond dat er voldoende belangstelling voor de Stelling is. En dat het door mij opgebouwde werk met meer zekerheid omringd en met andere activiteiten uitgebreid kan worden. Bovendien wil ik een duidelijkere scheiding met mijn zakelijke activiteiten.
Om dat mogelijk te maken overweeg ik het oprichten van de 'Stichting Historische Kring Stelling van Amsterdam'. Historische clubs zijn meestal per plaats of streek, deze zou voor een kring(!)stelling zijn. De website en alles wat er al omheen hangt zou door mij ingebracht worden.

Uiteraard in zo goed mogelijke harmonie met andere historische verenigingen en stichtingen. De doelstelling en werkwijze zal logischerwijs die van de Stichting Stelling van Amsterdam gedeeltelijk overlappen maar vooral daadwerkelijk invullen en aanvullen. Het is tevens niet mijn bedoeling om een tegenstander van natuur-organisaties te worden, maar wel om de cultuur-historie meer aandacht te laten krijgen.

Iedereen die daaraan wil bijdragen, in welke vorm dan ook, nodig ik van harte uit spoedig contact met me op te nemen.
Als het zinvol blijkt om een stichting op te richten dan heb ik onder andere drie actieve bestuursleden nodig. Die zullen het volgens mij niet echt heel druk krijgen, maar ik hoop wel met (on)gevraagde raad en daad bijgestaan te worden. Paradoxaal genoeg wil ik persoonlijk zo ongestoord mogelijk doorgaan met waar ik nu mee bezig ben: onderzoek en publiceren.

Al in november heb ik diverse betrokkenen mijn plan voorgelegd. Wat daar de uitkomst van is bewaar ik voor een later moment. Maar dat een aantal geraadpleegden een nieuwe stichting afwijzen, pleit er wellicht juist voor...

 

Eerste versie

Vanwege de curiositeitswaarde heb ik de allereerste versie van de website deze maand weer in een hoekje op de server gezet. De eerste versie is 11 Mb groot. De huidige versie is 65 Mb groot en bestaat uit 900 pagina's met 1.700 afbeeldingen.

Gebruik niet de informatie van de oude versie, 'bewonder' alleen de opmaak en de beperkte inhoud. Opdat je kan zien waarom ik zo blij ben dat ik niet nog al vijf jaar aan een boek met erratum werk maar lekker meteen kon publiceren en blijven aanvullen en actualiseren.
De topografische kaarten werken echter niet. Maar als je een link naar een externe website klikt dan loopt het via het Internet Archief en kan je kiezen welke historische versie van die website je wilt bekijken.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/antiek/>

 

Statistieken

De groei van het aantal bezoekers aan de Stelling-website moet voor een deel veroorzaakt zijn door het groeiend aantal Internet gebruikers. Dat zal de 300% stijging in 2000 kunnen verklaren.

Gedurende het jaar 2003 zijn er in totaal 37.500 bezoeken aan de website gebracht. Gemiddeld dus 102 bezoeken per dag!
In vergelijking met vorig jaar zijn er 24% meer bezoeken gebracht en dat is ongeveer even groot als de stijging van de voorgaande twee jaren van respectievelijk 21% en 16%. Behalve meer herhalingsbezoek door een groter aantal nieuwsbrieven en de tijdelijke belangstelling voor de Stellingmaand, heeft de verwijzing op de website van de gemeente Amsterdam een constante stroom van nieuwe bezoekers opgeleverd.

De nieuwe statistiek-analyse die het laatste kwartaal - dus met de drukste maand september - is gebruikt geeft nog een paar grappige cijfers. Er waren in totaal 12.000 unieke bezoekers elke maand te onderscheiden en 32 bezoekende zoek-robots. In totaal werd er 8,5 gigabyte aan bestanden gedownload tijdens de bezoeken. Gemiddeld werd 392 seconden op de website doorgebracht en als je weet dat 63,5% van de bezoeken niet langer duurt dan 30 seconden, dan moeten er ook bezoekers zijn die dat gemiddelde ver omhoog trekken. De drukste momenten van de dag zijn om 12, 16 en 21 uur.
Van de bezoekers die via een andere website komen, komt een derde via een zoekmachine. In 16,3% van die gevallen is gezocht op 'Stelling van Amsterdam'. Geschat wordt dat 3,3% van de bezoekers de website in zijn/haar favorieten/bookmarks opneemt.

Er zijn nu precies 179 abonnees op deze nieuwsbrief. Een jaar geleden waren het er 134...

 

Gebruik Nieuwsbrief

Gedurende de afgelopen Stellingmaand is mij enkele keren verzocht om het programma van een evenement via deze rondzendlijst te verspreiden. Ik heb toen steeds aangeraden om het programma op een webpagina te plaatsen waarna ik de locatie van de pagina in een nieuwsbrief kon opnemen.
De reden hiervan is dat het vaak om te veel informatie gaat om in redelijkheid in een nieuwsbrief op te nemen.

Er bleef echter iemand aandringen en mede op grond daarvan heb ik gemeend vanaf dit moment een regeling te treffen waarvan iedere organisatie die dat wenst gebruik van kan maken.

Voor informatie die te groot is voor een nieuwsbrief of niet onder de naam of verantwoordelijkheid van de nieuwsbrief verzonden kan worden, is het mogelijk om tegen betaling van een onkostenvergoeding het adressenbestand van de rondzendlijst te gebruiken. De adressen worden niet overhandigd aan de verzender en de informatie moet betrekking hebben op de Stelling van Amsterdam. Tevens zal er een duidelijk verschil zijn zodat verwarring met een nieuwsbrief niet mogelijk is.

 

Overig

- Vergeten te vermelden: wellicht zijn er toch nog twee andere G-kazematten in de bastions van Weesp. Een RAF luchtfoto liet wat vreemde plekjes zien. En in de wal van Bastion Bakkerschans lijkt een vrij grote krater te zitten. Op een andere foto van 1 januari 1945 is de schaatsbaan op de gracht bij Bastion Draaierschans te zien.

- Aanrader: het nieuwe boek 'De Grebbelinie in Vogelvlucht' met oude kaarten en hedendaagse foto's op A4 formaat. Zo een boekwerkje zou zeer mooi zijn voor de personen die het boek 'Stelling van Amsterdam. Harnas voor de hoofdstad' te veel is.

- Gezien op AT5? Boomversperringen werken nogsteeds, zelfs met slechts een boomkruin over één rijstrook van de snelweg A10 Noord. <http://www.at5.nl/nieuws/text/text.asp?page=144&subpage=2>

- Gezien bij Uitermeer langs de provinciale weg: een verlichte kerstversiering in de vorm van een ster, opgesteld in het periscoop-gat van een groepsschuilplaats! <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer-veld/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)